Significado e pronúncia do 希望

希望
Palavra simplificada / tradicional

希望 definição portuguesa

xī wàng

 • esperança

HSK level


Caráter

 • (xī): esperança
 • (wàng): esperança

Exemplos de frases com 希望

 • 希望它离公司近。
  Xīwàng tā lí gōngsī jìn.
 • 我希望你别走了。
  Wǒ xīwàng nǐ bié zǒule.
 • 孩子是爸爸、妈妈的希望。
  Háizi shì bàba, māmā de xīwàng.
 • 我希望有机会参加比赛。
  Wǒ xīwàng yǒu jīhuì cānjiā bǐsài.
 • 大家不要失望,我们还是有希望的。
  Dàjiā bùyào shīwàng, wǒmen háishì yǒu xīwàng de.