Significado e pronúncia do 帮助

帮助
Palavra simplificada
幫助
Palavra tradicional

帮助 definição portuguesa

bāng zhù

 • socorro

HSK level


Caráter

 • (bāng): socorro
 • (zhù): socorro

Exemplos de frases com 帮助

 • 为什么要帮助你?
  Wèishéme yào bāngzhù nǐ?
 • 请帮助我找一家搬家公司,好吗?
  Qǐng bāngzhù wǒ zhǎo yījiā bānjiā gōngsī, hǎo ma?
 • 这本词典对我的学习很有帮助。
  Zhè běn cídiǎn duì wǒ de xuéxí hěn yǒu bāngzhù.
 • 我们需要一些帮助。
  Wǒmen xūyào yīxiē bāngzhù.
 • 他很愿意帮助别人。
  Tā hěn yuànyì bāngzhù biérén.