Significado e pronúncia do 弟弟

弟弟
Palavra simplificada / tradicional

弟弟 definição portuguesa

dì di

 • irmão mais novo

HSK level


Caráter

 • (dì): irmão mais novo

Exemplos de frases com 弟弟

 • 和弟弟跑步吧。
  Hé dìdì pǎobù ba.
 • 哥哥比弟弟高。
  Gēgē bǐ dìdì gāo.
 • 在我们家,我最大,我下面还有两个弟弟。
  Zài wǒmen jiā, wǒ zuìdà, wǒ xiàmiàn hái yǒu liǎng gè dìdì.
 • 弟弟正在打篮球。
  Dìdì zhèngzài dǎ lánqiú.
 • 弟弟的个子比我矮。
  Dìdì de gèzi bǐ wǒ ǎi.