Significado e pronúncia do 我们

我们
Palavra simplificada
我們
Palavra tradicional

我们 definição portuguesa

wǒ men

 • nós

HSK level


Caráter

 • (wǒ): eu
 • (men): eles

Exemplos de frases com 我们

 • 我们东西来了。
  Wǒmen dōngxī láile.
 • 我们在开会。
  Wǒmen zài kāihuì.
 • 我们都在学校里。
  Wǒmen dōu zài xuéxiào lǐ.
 • 我们的车在那(那儿)。
  Wǒmen de jū zài nà (nà'er).
 • 我们八点去上学。
  Wǒmen bā diǎn qù shàngxué.