Significado e pronúncia do 打电话

打电话
Palavra simplificada
打電話
Palavra tradicional

打电话 definição portuguesa

dǎ diàn huà

 • ligar

HSK level


Caráter

 • (dǎ): bater
 • (diàn): eletricidade
 • (huà): palavras

Exemplos de frases com 打电话

 • 我想打电话。
  Wǒ xiǎng dǎdiànhuà.
 • 他在打电话呢。
  Tā zài dǎ diànhuà ne.
 • 我一到家就给他打电话。
  Wǒ yī dàojiā jiù gěi tā dǎ diànhuà.
 • 有事儿请给我发短信或者打电话。
  Yǒushì er qǐng gěi wǒ fā duǎnxìn huòzhě dǎ diànhuà.