Significado e pronúncia do 报纸

报纸
Palavra simplificada
報紙
Palavra tradicional

报纸 definição portuguesa

bào zhǐ

 • jornal

HSK level


Caráter

 • (bào): relatório
 • (zhǐ): papel

Exemplos de frases com 报纸

 • 看完报纸休息。
  Kàn wán bàozhǐ xiūxí.
 • 我每天早上都要读报纸。
  Wǒ měitiān zǎoshang dōu yào dú bàozhǐ.
 • 我在报纸上看到了这个电影的介绍。
  Wǒ zài bàozhǐ shàng kàn dàole zhège diànyǐng de jièshào.
 • 你每天都看报纸吗?
  Nǐ měitiān dū kàn bàozhǐ ma?
 • 我在报纸上看到了你们的广告。
  Wǒ zài bàozhǐ shàng kàn dàole nǐmen de guǎnggào.