Significado e pronúncia do 按照

按照
Palavra simplificada / tradicional

按照 definição portuguesa

àn zhào

 • de acordo com

HSK level


Caráter

 • (àn): pressione
 • (zhào): de acordo com

Exemplos de frases com 按照

 • 这个计划很不错,你就按照它去做吧。
  Zhège jìhuà hěn bùcuò, nǐ jiù ànzhào tā qù zuò ba.
 • 请把这些盒子按照从大到小的顺序排列。
  Qǐng bǎ zhèxiē hézi ànzhào cóng dà dào xiǎo de shùnxù páiliè.
 • 请按照要求把报告改一下。
  Qǐng ànzhào yāoqiú bǎ bàogào gǎi yīxià.