Significado e pronúncia do 故事

故事
Palavra simplificada / tradicional

故事 definição portuguesa

gù shi

 • história

HSK level


Caráter

 • (gù): portanto
 • (shì): coisa

Exemplos de frases com 故事

 • 睡觉前,我都给女儿讲故事。
  Shuìjiào qián, wǒ dū gěi nǚ'ér jiǎng gùshì.
 • 这是一个感人的爱情故事。
  Zhè shì yīgè gǎnrén de àiqíng gùshì.
 • 这本书讲了一个浪漫的爱情故事。
  Zhè běn shū jiǎngle yīgè làngmàn de àiqíng gùshì.
 • 你讲的这个故事真有趣!
  Nǐ jiǎng de zhège gùshì zhēn yǒuqù!