Significado e pronúncia do 旁边

旁边
Palavra simplificada
旁邊
Palavra tradicional

旁边 definição portuguesa

páng biān

 • próximo a

HSK level


Caráter

 • (páng): ao lado
 • (biān): lado

Exemplos de frases com 旁边

 • 公司旁边有学校。
  Gōngsī pángbiān yǒu xuéxiào
 • 爸爸在我旁边。
  Bàba zài wǒ pángbiān.
 • 我站在中间,旁边的是我的同学。
  Wǒ zhàn zài zhōngjiān, pángbiān de shì wǒ de tóngxué.
 • 她坐在窗户旁边安静地看书。
  Tā zuò zài chuānghù pángbiān ānjìng de kànshū.