Significado e pronúncia do 暖和

暖和
Palavra simplificada / tradicional

暖和 definição portuguesa

nuǎn huo

 • caloroso

HSK level


Caráter

 • (nuǎn): caloroso
 • (hé): com

Exemplos de frases com 暖和

 • 春天来了,天气变暖和了。
  Chūntiān láile, tiānqì biàn nuǎnhuole.
 • 这件衣服很轻,但是很暖和。
  Zhè jiàn yīfú hěn qīng, dànshì hěn nuǎnhuo.
 • 房间很暖和,把大衣脱了吧。
  Fángjiān hěn nuǎnhuo, bǎ dàyī tuōle ba.