Significado e pronúncia do 服务员

服务员
Palavra simplificada
服務員
Palavra tradicional

服务员 definição portuguesa

fú wù yuán

 • garçom

HSK level


Caráter

 • (fú): roupas
 • (wù): serviço
 • (yuán): membro

Exemplos de frases com 服务员

 • 穿红衣服的是服务员。
  Chuān hóng yīfú de shì fúwùyuán.
 • 我在饭馆做服务员。
  Wǒ zài fànguǎn zuò fúwùyuán.
 • 服务员,请帮我拿一下菜单。
  Fúwùyuán, qǐng bāng wǒ ná yīxià càidān.
 • 服务员,我要一碗面条。
  Fúwùyuán, wǒ yào yī wǎn miàntiáo.
 • 服务员热情地为顾客服务。
  Fúwùyuán rèqíng dì wéi gùkè fù wù.