Significado e pronúncia do 校长

校长
Palavra simplificada
校長
Palavra tradicional

校长 definição portuguesa

xiào zhǎng

 • diretor

HSK level


Caráter

 • (xiào): escola
 • (cháng): longo

Exemplos de frases com 校长

 • 请问,校长办公室怎么走?
  Qǐngwèn, xiàozhǎng bàngōngshì zěnme zǒu?
 • 像校长这样的人,到哪里都很受欢迎。
  Xiàng xiàozhǎng zhèyàng de rén, dào nǎlǐ dōu hěn shòu huānyíng.
 • 校长已经同意了我们的计划。
  Xiàozhǎng yǐjīng tóngyìle wǒmen de jìhuà.
 • 他经常得到校长的表扬。
  Tā jīngcháng dédào xiàozhǎng de biǎoyáng.