Significado e pronúncia do 椅子

椅子
Palavra simplificada / tradicional

椅子 definição portuguesa

yǐ zi

 • cadeira

HSK level


Caráter

 • (yǐ): cadeira
 • (zi): criança

Exemplos de frases com 椅子

 • 前面坐在椅子上。
  Qiánmiàn zuò zài yǐzi shàng.
 • 小狗在椅子下面呢。
  Xiǎo gǒu zài yǐzi xiàmiàn ne.
 • 我要买六七个椅子。
  Wǒ yāo mǎi liùqī gè yǐzi.
 • 房间里有四把椅子。
  Fángjiān li yǒu sì bǎ yǐzi.