Significado e pronúncia do 没有

没有
Palavra simplificada
沒有
Palavra tradicional

没有 definição portuguesa

méi yǒu

 • não

HSK level


Caráter

 • (méi): não
 • (yǒu): ter

Exemplos de frases com 没有

 • 我家里没有人。
  Wǒjiālǐ méiyǒu rén.
 • 我没有他高。
  Wǒ méiyǒu tā gāo.
 • 他在玩,没有学习。
  Tā zài wán, méiyǒu xuéxí.
 • 我还没有结婚的打算。
  Wǒ hái méiyǒu jiéhūn de dǎsuàn.
 • 这件事和她没有关系。
  Zhè jiàn shì hé tā méiyǒu guānxì.