Significado e pronúncia do 火车站

火车站
Palavra simplificada
火車站
Palavra tradicional

火车站 definição portuguesa

huǒ chē zhàn

 • estação de trem

HSK level


Caráter

 • (huǒ): fogo
 • (chē): carro
 • (zhàn): estação

Exemplos de frases com 火车站

 • 我下午 3 点去火车站。
  Wǒ xiàwǔ 3 diǎn qù huǒchē zhàn.
 • 我去火车站后面。
  Wǒ qù huǒchē zhàn hòumiàn.
 • 我们坐出租车去火车站。
  Wǒmen zuò chūzū chē qù huǒchē zhàn.
 • 我今天中午去火车站。
  Wǒ jīntiān zhōngwǔ qù huǒchē zhàn.
 • 我已经走唱歌火车站了。
  Wǒ yǐjīng zǒu chànggē huǒchē zhànle.