Significado e pronúncia do 爷爷

爷爷
Palavra simplificada
爺爺
Palavra tradicional

爷爷 definição portuguesa

yé ye

 • avô

HSK level


Caráter

 • (yé): senhor

Exemplos de frases com 爷爷

 • 爷爷住院了,我很担心。
  Yéyé zhùyuànle, wǒ hěn dānxīn.
 • 爷爷六十岁了,但是看起来一点儿也不老。
  Yéyé liùshí suìle, dànshì kàn qǐlái yīdiǎn er yě bùlǎo.
 • 爷爷,请您坐这儿吧。
  Yéyé, qǐng nín zuò zhè'er ba.
 • 爷爷正在听广播。
  Yéyé zhèngzài tīng guǎngbò.
 • 爷爷非常喜欢自己的孙子。
  Yéyé fēicháng xǐhuān zìjǐ de sūnzi.