Significado e pronúncia do 看见

看见
Palavra simplificada
看見
Palavra tradicional

看见 definição portuguesa

kàn jiàn

 • vejo

HSK level


Caráter

 • (kàn): veja
 • (jiàn): vejo

Exemplos de frases com 看见

 • 老师看见我在桌子上写东西。
  Lǎoshī kànjiàn wǒ zài zhuōzi shàng xiě dōngxī.
 • 我没看见他。
  Wǒ méi kànjiàn tā.
 • 这本书三十看见钱。
  Zhè běn shū sānshí kànjiàn qián.
 • 你看见了什么?
  Nǐ kànjiànle shénme?
 • 我穿过房间看见一个女人。
  wǒ chuānguò fángjiān kànjiàn yīgè nǚrén.