Significado e pronúncia do 突然

突然
Palavra simplificada / tradicional

突然 definição portuguesa

tū rán

 • de repente

HSK level


Caráter

 • (tū): de repente
 • (rán): claro

Exemplos de frases com 突然

 • 他突然站了起来。
  Tā túrán zhànle qǐlái.
 • 小狗突然跑了出来。
  Xiǎo gǒu túrán pǎole chūlái.
 • 我本来要去看演出,但是突然有事儿不能去了。
  Wǒ běnlái yào qù kàn yǎnchū, dànshì túrán yǒushì er bùnéng qùle.