Significado e pronúncia do 窗户

窗户
Palavra simplificada
窗戶
Palavra tradicional

窗户 definição portuguesa

chuāng hu

 • janela

HSK level


Caráter

 • (chuāng): janela
 • (hù): família

Exemplos de frases com 窗户

 • 我已经把窗户擦干净了。
  Wǒ yǐjīng bǎ chuānghù cā gānjìngle.
 • 她坐在窗户旁边安静地看书。
  Tā zuò zài chuānghù pángbiān ānjìng de kànshū.
 • 早上打开窗户,太阳管理照了进来。
  Zǎoshang dǎkāi chuānghù, tàiyáng guǎnlǐ zhàole jìnlái.
 • 阳光从窗户里进到房间里来。
  Yángguāng cóng chuānghù lǐ jìn dào fángjiān lǐ lái.