Significado e pronúncia do 经验

经验
Palavra simplificada
經驗
Palavra tradicional

经验 definição portuguesa

jīng yàn

 • experiência

HSK level


Caráter

 • (jīng): através
 • (yàn): teste

Exemplos de frases com 经验

 • 他是一位经验丰富的老师。
  Tā shì yī wèi jīngyàn fēngfù de lǎoshī.
 • 他在工作中积累了丰富的经验。
  Tā zài gōngzuò zhōng jīlěile fēngfù de jīngyàn.
 • 他在工作中积累了很多经验。
  Tā zài gōngzuò zhōng jīlěile hěnduō jīngyàn.
 • 请为我们总结您的成功经验。
  Qǐng wèi wǒmen zǒngjié nín de chénggōng jīngyàn.