Significado e pronúncia do 诚实

诚实
Palavra simplificada
誠實
Palavra tradicional

诚实 definição portuguesa

chéng shí

 • honesto

HSK level


Caráter

 • (chéng): sincero
 • (shí): real

Exemplos de frases com 诚实

 • 诚实的人值得我们尊重。
  Chéngshí de rén zhídé wǒmen zūnzhòng.
 • 做人要诚实,不能说假话。
  Zuòrén yào chéngshí, bùnéng shuō jiǎ huà.
 • 爸爸经常教育我要做一个诚实的人。
  Bàba jīngcháng jiàoyù wǒ yào zuò yīgè chéngshí de rén.