Significado e pronúncia do 负责

负责
Palavra simplificada
負責
Palavra tradicional

负责 definição portuguesa

fù zé

 • seja responsável por

HSK level


Caráter

 • (fù): negativo
 • (zé): responsabilidade

Exemplos de frases com 负责

 • 我们会对这件事负责。
  Wǒmen huì duì zhè jiàn shì fùzé.
 • 小李工作非常负责。
  Xiǎo lǐ gōngzuò fēicháng fùzé.
 • 家里一切的事情,都是妈妈负责。
  Jiālǐ yīqiè de shìqíng, dōu shì māmā fùzé.
 • 我不太懂管理,所以不适合做负责人。
  Wǒ bù tài dǒng guǎnlǐ, suǒyǐ bùshìhé zuò fùzé rén.