Significado e pronúncia do 跳舞

跳舞
Palavra simplificada / tradicional

跳舞 definição portuguesa

tiào wǔ

 • dançando

HSK level


Caráter

 • (tiào): saltar
 • (wǔ): dança

Exemplos de frases com 跳舞

 • 别唱歌了,跳舞吧。
  Bié chànggēle, tiàowǔ ba.
 • 妹妹会唱歌,也会跳舞。
  Mèimei huì chànggē, yě huì tiàowǔ.
 • 妹妹不但……喜欢唱歌,不但……爱跳舞。
  Mèimei bùdàn……xǐhuān chànggē, bùdàn……ài tiàowǔ.
 • 我教你跳舞吧,动作很简单。
  Wǒ jiào nǐ tiàowǔ ba, dòngzuò hěn jiǎndān.