Significado e pronúncia do 身体

身体
Palavra simplificada
身體
Palavra tradicional

身体 definição portuguesa

shēn tǐ

 • corpo

HSK level


Caráter

 • (shēn): corpo
 • (tǐ): corpo

Exemplos de frases com 身体

 • 身体生病了,要吃药。
  Shēntǐ shēngbìngle, yào chī yào.
 • 今天我的身体不太舒服。
  Jīntiān wǒ de shēntǐ bù tài shūfú.
 • 我每天早上都去锻炼身体。
  Wǒ měitiān zǎoshang dōu qù duànliàn shēntǐ.
 • 我身体不舒服,发烧了。
  Wǒ shēntǐ bú shūfú, fāshāole.
 • 谢谢你的关心,我的身体好多了。
  Xièxiè nǐ de guānxīn, wǒ de shēntǐ hǎoduōle.