Significado e pronúncia do 银行

银行
Palavra simplificada
銀行
Palavra tradicional

银行 definição portuguesa

yín háng

 • banco

HSK level


Caráter

 • (yín): prata
 • (xíng): linha

Exemplos de frases com 银行

 • 我去银行换点儿钱。
  Wǒ qù yínháng huàn diǎn er qián.
 • 我想去银行办一张信用卡。
  Wǒ xiǎng qù yínháng bàn yī zhāng xìnyòngkǎ.
 • 银行下午 5 点关门。
  Yínháng xiàwǔ 5 diǎn guānmén.
 • 我把钱存进了银行。
  Wǒ bǎ qián cún jìnle yínháng.
 • 今天下午我要去银行取钱。
  Jīntiān xiàwǔ wǒ yào qù yínháng qǔ qián.