Significado e pronúncia do 颜色

颜色
Palavra simplificada
顔色
Palavra tradicional

颜色 definição portuguesa

yán sè

 • cor

HSK level


Caráter

 • (yán): yan
 • (sè): cor

Exemplos de frases com 颜色

 • 哥哥的眼睛是什么颜色的?
  Gēgē de yǎnjīng shì shénme yánsè de?
 • 我不喜欢黑颜色的衣服。
  Wǒ bù xǐhuān hēi yánsè de yīfú.
 • 这件衣服颜色非常好看。
  Zhè jiàn yīfú yánsè fēicháng hǎokàn.
 • 你喜欢红颜色还是黑颜色?
  Nǐ xǐhuān hóng yánsè háishì hēi yánsè?
 • 你喜欢哪种颜色?
  Nǐ xǐhuān nǎ zhǒng yánsè?