Significado e pronúncia do 饭店

饭店
Palavra simplificada
飯店
Palavra tradicional

饭店 definição portuguesa

fàn diàn

 • restaurante

HSK level


Caráter

 • (fàn): arroz
 • (diàn): fazer compras

Exemplos de frases com 饭店

 • 有三个饭店。
  Yǒu sāngè fànguǎn.
 • 中午我们去饭店吃吧。
  Zhōngwǔ wǒmen qù fàndiàn chī ba.
 • 在这家饭店吃饭,饮料免费。
  Zài zhè jiā fàndiàn chīfàn, yǐnliào miǎnfèi.
 • 这是一家很高级的饭店。
  Zhè shì yījiā hěn gāojí de fàndiàn.