Significado e pronúncia do 鸡蛋

鸡蛋
Palavra simplificada
雞蛋
Palavra tradicional

鸡蛋 definição portuguesa

jī dàn

 • ovo

HSK level


Caráter

 • (jī): galinhas
 • (dàn): ovo

Exemplos de frases com 鸡蛋

 • 我每天早上都要吃个鸡蛋。
  Wǒ měitiān zǎoshang dōu yào chī gè jīdàn.
 • 请给我一公斤鸡蛋。
  Qǐng gěi wǒ yī gōngjīn jīdàn.
 • 除了不吃肉,我还不吃鸡蛋。
  Chú liǎo bù chī ròu, wǒ hái bù chī jīdàn.
 • 我买了一公斤鸡蛋。
  Wǒ mǎile yī gōngjīn jīdàn.