Ý nghĩa và cách phát âm của 体育

体育
Từ giản thể
體育
Từ truyền thống

体育 nét Việt

tǐ yù

  • giáo dục thể chất

HSK level


Nhân vật

  • (tǐ): thân hình
  • (yù): giáo dục

Các câu ví dụ với 体育

  • 我很喜欢体育运动。
    Wǒ hěn xǐhuān tǐyù yùndòng.
  • 我们非常重视体育锻炼。
    Wǒmen fēicháng zhòngshì tǐyù duànliàn.