Ý nghĩa và cách phát âm của 爷爷

爷爷
Từ giản thể
爺爺
Từ truyền thống

爷爷 nét Việt

yé ye

 • ông nội

HSK level


Nhân vật

 • (yé): chúa tể

Các câu ví dụ với 爷爷

 • 爷爷住院了,我很担心。
  Yéyé zhùyuànle, wǒ hěn dānxīn.
 • 爷爷六十岁了,但是看起来一点儿也不老。
  Yéyé liùshí suìle, dànshì kàn qǐlái yīdiǎn er yě bùlǎo.
 • 爷爷,请您坐这儿吧。
  Yéyé, qǐng nín zuò zhè'er ba.
 • 爷爷正在听广播。
  Yéyé zhèngzài tīng guǎngbò.
 • 爷爷非常喜欢自己的孙子。
  Yéyé fēicháng xǐhuān zìjǐ de sūnzi.