Ý nghĩa và cách phát âm của 问题

问题
Từ giản thể
問題
Từ truyền thống

问题 nét Việt

wèn tí

 • vấn đề

HSK level


Nhân vật

 • (wèn): hỏi
 • (tí): câu hỏi

Các câu ví dụ với 问题

 • 我已经找出问题了,晚上问你。
  Wǒ yǐjīng zhǎo chū wèntíle, wǎnshàng wèn nǐ.
 • 老师,我可以问你一个问题吗?
  Lǎoshī, wǒ kěyǐ wèn nǐ yīgè wèntí ma?
 • 问题。
  wèntí.
 • 我能回答这个问题。
  Wǒ néng huídá zhège wèntí.
 • 这个问题太难了!
  Zhège wèntí tài nánle!