Significado y pronunciación de 热

Palabra simplificada
Palabra tradicional

热 español definición

 • calor

Niveles de HSK


Caracteres con la misma pronunciación


Ejemplos de oraciones con 热

 • 上午冷,下午热。
  Shàngwǔ lěng, xiàwǔ rè.
 • 今天很热。
  Jīntiān hěn rè.
 • 我去热一下米饭。
  Wǒ qù rè yīxià mǐfàn.
 • 太热了,请把空调打开。
  Tài rèle, qǐng bǎ kòngtiáo dǎkāi.
 • 秋天最舒服,不冷也不热。
  Qiūtiān zuì shūfú, bù lěng yě bù rè.

Palabras que contienen 热 , por nivel de HSK