Significado y pronunciación de 菜

Carácter simplificado / tradicional

菜 español definición

cài

 • plato

Niveles de HSK


Caracteres con la misma pronunciación


Ejemplos de oraciones con 菜

 • 那些菜,我都喜欢吃。
  Nàxiē cài, wǒ dōu xǐhuān chī.
 • 今天我做了三个菜。
  Jīntiān wǒ zuòle sān gè cài.
 • 今天妈妈坐了很多菜。
  Jīntiān māmā zuòle hěnduō cài.
 • 先生,请问您什么时候开始点菜?
  Xiānshēng, qǐngwèn nín shénme shíhòu kāishǐ diǎn cài?
 • 这个菜做得还可以。
  Zhège cài zuò dé hái kěyǐ.

Palabras que contienen 菜 , por nivel de HSK