អត្ថន័យ 店 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 店 ខ្មែរ

diàn

 • ហាង

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា

 • : ចែករំលែក
 • : ឈរសម្រាប់ goblets
 • : បន្ទះ
 • : ដាក់
 • : បារម្ភ
 • : ហ្សេន
 • 殿 : ប្រាសាទ
 • : របបទឹកភ្លៀង
 • : ស្នាមជាំ
 • : អគ្គិសនី
 • : ដាយ
 • : malarial
 • : erythema
 • : ក្រូចឆ្មារថ្ម
 • : ឬស្សី
 • : សំណប៉ាហាំង
 • : គ្រោះថ្នាក់
 • : indigo

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 店

 • 有三个饭店。
  Yǒu sāngè fànguǎn.
 • 昨天上午商店开了。
  Zuótiān shàngwǔ shāngdiàn kāile.
 • 我在商店买了很多东西。
  Wǒ zài shāngdiàn mǎile hěnduō dōngxī.
 • 商店在学校后面。
  Shāngdiàn zài xuéxiào hòumiàn.
 • 商店里有很多人。
  Shāngdiàn li yǒu hěnduō rén.

ពាក្យដែលមានអក្សរ 店 តាមកម្រិត HSK