អត្ថន័យ 禁止 និងការបញ្ចេញសំឡេង

禁止
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 禁止 ខ្មែរ

jìn zhǐ

  • ហាមឃាត់

HSK level


ចរិត

  • (jìn): ហាមឃាត់
  • (zhǐ): តែប៉ុណ្ណោះ

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 禁止

  • 公共场所禁止抽烟。
    Gōnggòng chǎngsuǒ jìnzhǐ chōuyān.