Significado e pronúncia do 茶

Caráter simplificado / tradicional

茶 definição portuguesa

chá

 • chá

Níveis HSK


Characters with the same pronunciation


Exemplos de frases com 茶

 • 爸爸喜欢喝茶。
  bàba xǐhuān hē chá.
 • 杯子里有茶。
  Bēizi li yǒu chá.
 • 请喝杯茶吧。
  Qǐng hē bēi chá bā.
 • 您想喝咖啡,还是茶?
  Nín xiǎng hē kāfēi, háishì chá?
 • 请在沙发上坐一会儿,我去给您倒杯茶。
  Qǐng zài shāfā shàng zuò yīhuǐ'er, wǒ qù gěi nín dào bēi chá.

Palavras contendo 茶 , por nível de HSK