Ý nghĩa và cách phát âm của 些

Ký tự giản thể / phồn thể

些 nét Việt

xiē

 • một số

HSK cấp độ


Các ký tự có cách phát âm giống nhau


Các câu ví dụ với 些

 • 那些菜,我都喜欢吃。
  Nàxiē cài, wǒ dōu xǐhuān chī.
 • 那些学生不听老师。
  Nàxiē xuéshēng bù tīng lǎoshī.
 • 我买了一些苹果。
  Wǒ mǎile yīxiē píngguǒ.
 • 我买了些苹果。
  Wǒ mǎile xiē píngguǒ.
 • 我的病好些了。
  Wǒ de bìng hǎoxiēle.

Các từ chứa些, theo cấp độ HSK