Ý nghĩa và cách phát âm của 北方

北方
Từ giản thể / phồn thể

北方 nét Việt

běi fāng

 • bắc

HSK level


Nhân vật

 • (běi): bắc
 • (fāng): quảng trường

Các câu ví dụ với 北方

 • 北方的冬天很冷。
  Běifāng de dōngtiān hěn lěng.
 • 你能适应北方的气候吗?
  Nǐ néng shìyìng běifāng de qìhòu ma?
 • 冬天,北方比南方冷多了。
  Dōngtiān, běifāng bǐ nánfāng lěng duōle.