Ý nghĩa và cách phát âm của 原因

原因
Từ giản thể / phồn thể

原因 nét Việt

yuán yīn

 • nguyên nhân

HSK level


Nhân vật

 • (yuán): nguyên
 • (yīn): bởi vì

Các câu ví dụ với 原因

 • 他把原因解释得很清楚。
  Tā bǎ yuányīn jiěshì dé hěn qīngchǔ.
 • 他把这件事的原因给大家说明了一下。
  Tā bǎ zhè jiàn shì de yuányīn gěi dàjiā shuōmíngliǎo yīxià.
 • 我已经找出问题的原因了。
  Wǒ yǐjīng zhǎo chū wèntí de yuányīnle.