Ý nghĩa và cách phát âm của 唱歌

唱歌
Từ giản thể / phồn thể

唱歌 nét Việt

chàng gē

 • hát

HSK level


Nhân vật

 • (chàng): hát
 • (gē): bài hát

Các câu ví dụ với 唱歌

 • 别唱歌了,跳舞吧。
  Bié chànggēle, tiàowǔ ba.
 • 我最爱唱歌了,我给你们唱一个。
  Wǒ zuì ài chànggēle, wǒ gěi nǐmen chàng yīgè.
 • 我已经走唱歌火车站了。
  Wǒ yǐjīng zǒu chànggē huǒchē zhànle.
 • 妹妹会唱歌,也会跳舞。
  Mèimei huì chànggē, yě huì tiàowǔ.
 • 妹妹不但……喜欢唱歌,不但……爱跳舞。
  Mèimei bùdàn……xǐhuān chànggē, bùdàn……ài tiàowǔ.