Ý nghĩa và cách phát âm của 立刻

立刻
Từ giản thể / phồn thể

立刻 nét Việt

lì kè

  • ngay

HSK level


Nhân vật

  • (lì): đứng lên
  • (kè): khắc