Ý nghĩa và cách phát âm của 等(助词)

等(助词)
Từ giản thể
等(助詞)
Từ truyền thống

等(助词) nét Việt

děng

  • vv (hạt)

HSK level


Nhân vật

  • (děng): chờ đợi