Ý nghĩa và cách phát âm của 跑步

跑步
Từ giản thể / phồn thể

跑步 nét Việt

pǎo bù

 • chạy

HSK level


Nhân vật

 • (pǎo): chạy
 • (bù): bươc

Các câu ví dụ với 跑步

 • 和弟弟跑步吧。
  Hé dìdì pǎobù ba.
 • 我每天早上都跑步。
  Wǒ měitiān zǎoshang dōu pǎobù.
 • 因为……下雨了,因为……我没去跑步。
  Yīnwèi……xià yǔle, yīnwèi……wǒ méi qù pǎobù.
 • 我们比赛跑步吧。
  Wǒmen bǐsài pǎobù ba.
 • 我每天跑步减肥。
  Wǒ měitiān pǎobù jiǎnféi.