HSK3-Vokabelliste: Die offizielle HSK3-Wortliste

Die HSK-Stufe 3 bewertet die Fähigkeiten der Kandidaten in der täglichen chinesischen Praxis. Dies entspricht der Stufe III der chinesischen Sprachkompetenzskala für Sprecher anderer Sprachen und der Stufe B1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens (CEF). Kandidaten, die die HSK-Stufe 3 bestehen, können in ihrem täglichen, akademischen und beruflichen Leben mit einer Grundstufe kommunizieren. Sie können die meisten ihrer Gespräche auf Chinesisch führen, wenn sie nach China reisen. Die HSK Level 3 Prüfung besteht aus Hör-, Lese- und Schreibabschnitten. Es enthält insgesamt 80 Punkte.

HSK 3 Wortliste


a
was
阿姨
ā yí
tante

ǎi
kurz
爱好
ài hào
hobby
安静
ān jìng
sei ruhig

stellen

bān
bewegung

bān
klasse
办法
bàn fǎ
methode
办公室
bàn gōng shì
büro

bàn
hälfte
帮忙
bāng máng
hilfe

bāo
paket

bǎo
voll
北方
běi fāng
norden

bèi
sein
鼻子
bí zi
nase
比较
bǐ jiào
vergleichen sie
比赛
bǐ sài
spiel
笔记本
bǐ jì běn
notizbuch
必须
bì xū
müssen, zu ... haben
变化
biàn huà
vielfalt
别人
bié rén
andere leute
冰箱
bīng xiāng
kühlschrank
不但…而且…
bù dàn …ér qiě …
nicht nur aber auch…
菜单
cài dān
speisekarte
参加
cān jiā
sich beteiligen

cǎo
gras

céng
fußboden

chà
unterschied
超市
chāo shì
supermarkt
衬衫
chèn shān
hemd
城市
chéng shì
stadt
成绩
chéng jì
noten
迟到
chí dào
spät
除了
chú le
außer, abgesondert, ausgenommen

chuán
fähre

chūn
frühling
词典
cí diǎn
wörterbuch
聪明
cōng ming
klug
打扫
dǎ sǎo
sauber
打算
dǎ suàn
wollen

dài
band
担心
dān xīn
sorge
蛋糕
dàn gāo
kuchen
当然
dāng rán
natürlich

de
boden (partikel)

dēng
licht
地方
dì fang
lokal
地铁
dì tiě
u-bahn
地图
dì tú
karte
电梯
diàn tī
aufzug
电子邮件
diàn zǐ yóu jiàn
email

dōng
osten

dōng
winter
动物
dòng wù
tier

duǎn
kurz

duàn
segment
锻炼
duàn liàn
trainieren
多么
duō me
wie
饿
è a
hungrig
耳朵
ěr duo
ohr

haar
发烧
fā shāo
fieber
发现
fā xiàn
finden
方便
fāng biàn
bequemlichkeit

fàng
stellen
放心
fàng xīn
seien sie versichert

fēn
minute
复习
fù xí
rezension
附近
fù jìn
in der nähe
干净
gān jìng
sauber
感冒
gǎn mào
kalt
感兴趣
gǎn xìng qù
interessiert an
刚才
gāng cái
grade eben
个子
gè zi
groß
根据
gēn jù
gemäß

gēn
mit

gèng
mehr
公斤
gōng jīn
kg
公园
gōng yuán
park
故事
gù shi
geschichte
刮风
guā fēng
windig

guān
ausschalten
关系
guān xì
beziehung
关心
guān xīn
besorgnis, sorge
关于
guān yú
auf
国家
guó jiā
land

guò
pass (verb)
过去
guò qu
vergangenheit
还是
hái shì
ist immernoch
害怕
hài pà
erschrocken
黑板
hēi bǎn
tafel
后来
hòu lái
später
护照
hù zhào
reisepass

huā
blume (verb)

huā
blume (substantiv)

huà
malerei

huài
schlecht
欢迎
huān yíng
herzlich willkommen
环境
huán jìng
umfeld

huán
zurück (verb)

huàn
veränderung
黄河
huáng hé
gelber fluss
回答
huí dá
antworten
会议
huì yì
treffen
或者
huò zhě
oder
几乎
jī hū
fast
机会
jī huì
gelegenheit

pole
季节
jì jié
jahreszeit
记得
jì de
merken
检查
jiǎn chá
eine prüfung
简单
jiǎn dān
einfach
健康
jiàn kāng
gesundheit
见面
jiàn miàn
treffen

jiǎng
sprechen

jiào
lehren

jiǎo
fuß

jiǎo
winkel

jiē
abholen
街道
jiē dào
straße
结婚
jié hūn
heiraten
结束
jié shù
ende
节目
jié mù
programm
节日
jié rì
festival
解决
jiě jué
lösen

jiè
leihen
经常
jīng cháng
häufig
经过
jīng guò
nach
经理
jīng lǐ
manager

jiǔ
lange

jiù
alt
句子
jù zi
satz
决定
jué dìng
entscheiden
可爱
kě ài
schön

durstig

graviert
客人
kè rén
die gäste
空调
kōng tiáo
klimaanlage

kǒu
mund

schrei
裤子
kù zi
hose
筷子
kuài zi
essstäbchen

lán
blau

lǎo
alt
离开
lí kāi
geh weg
礼物
lǐ wù
geschenk
历史
lì shǐ
geschichte

liǎn
gesicht
练习
liàn xí
übung

liàng
fahrzeuge
聊天
liáo tiān
zu chatten
了解
liǎo jiě
zum verständnis
邻居
lín jū
nachbar
留学
liú xué
im ausland studieren

lóu
fußboden
绿
lv4
grün

pferd
马上
mǎ shàng
sofort
满意
mǎn yì
befriedigung
帽子
mào zi
hut

meter
面包
miàn bāo
brot
明白
míng bai
verstehen

nehmen
奶奶
nǎi nai
oma

nán
süden

nán
schwer
难过
nán guò
traurig
年级
nián jí
klasse
年轻
nián qīng
jung

niǎo
vogel
努力
nǔ lì
hart arbeiten
爬山
pá shān
bergsteigen
盘子
pán zi
teller

pàng
fett
啤酒
pí jiǔ
bier
皮鞋
pí xié
lederschuhe
瓶子
píng zi
flasche
其实
qí shí
eigentlich
其他
qí tā
andere
奇怪
qí guài
seltsam

reiten
起飞
qǐ fēi
ausziehen, starten, abheben, losfahren
起来
qǐ lái
aufstehen
清楚
qīng chu
klar
请假
qǐng jià
um beurlaubung bitten

qiū
herbst
裙子
qún zi
rock
然后
rán hòu
dann
热情
rè qíng
begeisterung
认为
rèn wéi
überlegen
认真
rèn zhēn
ernst
容易
róng yì
einfach
如果
rú guǒ
im falle

sǎn
regenschirm
上网
shàng wǎng
online gehen
声音
shēng yīn
klang
生气
shēng qì
verärgert
世界
shì jiè
welt

shì
prüfung

shòu
dünn
叔叔
shū shu
onkel
舒服
shū fu
gemütlich
数学
shù xué
mathematik

shù
baum
刷牙
shuā yá
putz dir die zähne

shuāng
doppelt
水平
shuǐ píng
niveau
司机
sī jī
treiber
太阳
tài yáng
sonne
特别
tè bié
insbesondere

téng
schmerzen
提高
tí gāo
verbessern
体育
tǐ yù
bewegungserziehung, körpererziehung, leibeserziehung

tián
süss

tiáo
artikel
同事
tóng shì
kollege
同意
tóng yì
zustimmen
头发
tóu fa
haar
突然
tū rán
plötzlich
图书馆
tú shū guǎn
bibliothek

tuǐ
bein
完成
wán chéng
durchführen

wǎn
schüssel

wàn
zehntausend
忘记
wàng jì
vergessen

wèi
zum
为了
wèi le
damit

wèi
bisschen
文化
wén huà
kultur
西
oo
习惯
xí guàn
gewohnheit
洗手间
xǐ shǒu jiān
toilette
洗澡
xǐ zǎo
ein bad nehmen

xià
sommer-

xiān
zuerst
相信
xiāng xìn
glauben
香蕉
xiāng jiāo
banane

xiàng
mögen

xiàng
zu
小心
xiǎo xīn
achtung
校长
xiào zhǎng
schulleiter
新闻
xīn wén
nachrichten
新鲜
xīn xiān
frisch
信用卡
xìn yòng kǎ
kreditkarte
行李箱
xíng lǐ xiāng
kofferraum
熊猫
xióng māo
panda
需要
xū yào
brauchen
选择
xuǎn zé
wählen
要求
yāo qiú
anspruch
爷爷
yé ye
großvater
一直
yī zhí
immer
一定
yí dìng
sicher
一共
yī gòng
gesamt
一会儿
yī huì er
längere zeit
一样
yī yàng
gleich
以前
yǐ qián
vor
一般
yī bān
allgemeines
一边
yī biān
eine seite
音乐
yīn yuè
musik-
银行
yín háng
bank
饮料
yǐn liào
trinken
应该
yīng gāi
sollte
影响
yǐng xiǎng
einflüsse

yòng
verwenden
游戏
yóu xì
spiel
有名
yǒu míng
berühmt

yòu
ebenfalls
遇到
yù dào
begegnung

yuán
yuan
愿意
yuàn yì
bereit
月亮
yuè liang
mond

yuè
mehr

zhàn
bahnhof

zhāng
zhang

zhǎng
lang (verb)
着急
zháo jí
ängstlich
照顾
zhào gu
kümmer dich um
照片
zhào piàn
foto
照相机
zhào xiàng jī
kamera

zhǐ
nur (adverb)

zhǐ
nur (quantifizierer)
只有…才…
zhǐ yǒu …cái …
nur...
中间
zhōng jiān
mittlere
中文
zhōng wén
chinesisch
终于
zhōng yú
zu guter letzt

zhǒng
spezies (quantifizierer)
重要
zhòng yào
wichtig
周末
zhōu mò
wochenende
主要
zhǔ yào
main
注意
zhù yì
hinweis
自己
zì jǐ
man selbst
自行车
zì xíng chē
fahrrad
总是
zǒng shì
immer

zuǐ
mund
最后
zuì hòu
zu guter letzt
最近
zuì jìn
kürzlich
作业
zuò yè
operation

Weitere Ressourcen zum Trainieren für den HSK-Level-3-Test