HSK4-Vokabelliste: Die offizielle HSK4-Wortliste

HSK 4 ist ein 105-minütiger Test. Es enthält die gleichen Teile wie HSK Level 3, nämlich Hören, Lesen und Schreiben. Es bewertet die Fähigkeit des Kandidaten, über eine Vielzahl von Themen zu kommunizieren und frei mit Einheimischen zu kommunizieren. Mit diesem Sprachtest soll nachgewiesen werden, dass Sie Chinesisch beherrschen. HSK Level 4 bewertet Ihre Fähigkeit, Chinesisch fließend zu verstehen und auszudrücken. Die Schüler sollten in der Lage sein, verschiedene Themen zu diskutieren und fließende Gespräche mit Muttersprachlern zu führen. Wenn Sie mit der klassischen HSK-Teststruktur nicht vertraut sind, können Sie sich mit uns auf diesen Schritt vorbereiten.

HSK 4 Wortliste

爱情
ài qíng
liebe
安排
ān pái
anordnung
安全
ān quán
sicherheit
按时
àn shí
pünktlich
按照
àn zhào
gemäß
百分之
bǎi fēn zhī
prozent

bàng
taktstock
包子
bāo zi
brötchen
保护
bǎo hù
schutz
保证
bǎo zhèng
garantie
报名
bào míng
anmelden

bào
halt
抱歉
bào qiàn
es tut uns leid

bèi
mal
本来
běn lái
ursprünglich

bèn
blöd
比如
bǐ rú
sowie
毕业
bì yè
abschluss

biàn
überall
标准
biāo zhǔn
standard
表格
biǎo gé
bilden
表示
biǎo shì
meint
表演
biǎo yǎn
performance
表扬
biǎo yáng
loben
饼干
bǐng gān
keks
并且
bìng qiě
und
博士
bó shì
phd
不过
bú guò
aber
不得不
bù dé bù
müssen, zu ... haben
不管
bù guǎn
egal ob
不仅
bù jǐn
nicht nur
部分
bù fen
sektion

reiben

cāi
vermuten
材料
cái liào
material
参观
cān guān
besuch
餐厅
cān tīng
restaurant
厕所
cè suǒ
toilette
差不多
chà bu duō
fast

cháng
geschmack
长城
cháng chéng
große mauer
长江
cháng jiāng
jangtse

chǎng
feld
超过
chāo guò
überschreiten
乘坐
chéng zuò
reiten
成功
chéng gōng
erfolg
成为
chéng wéi
werden
诚实
chéng shí
ehrlich
吃惊
chī jīng
überrascht sein
重新
chóng xīn
re
抽烟
chōu yān
raucht
出差
chū chāi
geschäftsreise
出发
chū fā
losfahren
出生
chū shēng
geboren
出现
chū xiàn
erscheinen
厨房
chú fáng
küche
传真
chuán zhēn
fax
窗户
chuāng hu
fenster
词语
cí yǔ
wörter
从来
cóng lái
je
粗心
cū xīn
leichtsinnig

cún
sparen
错误
cuò wù
error
答案
dá àn
antworten
打扮
dǎ ban
ankleiden
打扰
dǎ rǎo
stören
打印
dǎ yìn
drucken
打招呼
dǎ zhāo hu
grüßen
打折
dǎ zhé
rabatt
打针
dǎ zhēn
injektion
大概
dà gài
wahrscheinlich
大使馆
dà shǐ guǎn
botschaft
大约
dà yuē
über
大夫
dài fu
arzt

dài
trug

dāng
wann
当时
dāng shí
dann

dāo
messer
导游
dǎo yóu
touristenführer

dào
invertiert
到处
dào chù
überall
到底
dào dǐ
schlussendlich
道歉
dào qiàn
entschuldigen

get (hilfsverb)
得意
dé yì
stolz
登机牌
dēng jī pái
bordkarte

děng
usw. (partikel)

niedrig

unterseite
地点
dì diǎn
lage
地球
dì qiú
erde
地址
dì zhǐ
adresse

diào
fallen
调查
diào chá
umfrage

diū
werfen
动作
dòng zuò
aktion
堵车
dǔ chē
stau
肚子
dù zi
bauch
短信
duǎn xìn
sms
对话
duì huà
dialog
对面
duì miàn
gegenteil
对于
duì yú
zum
儿童
ér tóng
kind

ér
und
发生
fā shēng
auftreten
发展
fā zhǎn
entwicklung von
法律
fǎ lv4
legal
翻译
fān yì
übersetzung
烦恼
fán nǎo
verärgert
反对
fǎn duì
ablehnen
方法
fāng fǎ
methode
方面
fāng miàn
aspekt
方向
fāng xiàng
richtung
房东
fáng dōng
vermieter
放弃
fàng qì
gib auf
放暑假
fàng shǔ jià
sommerferien
放松
fàng sōng
entspannen

fèn
teilen
丰富
fēng fù
reich
否则
fǒu zé
andernfalls
符合
fú hé
trifft die
付款
fù kuǎn
zahlung
复印
fù yìn
kopieren
复杂
fù zá
komplex

reich
父亲
fù qīn
vater
负责
fù zé
verantwortlich für
改变
gǎi biàn
veränderung
干杯
gān bēi
prost
感动
gǎn dòng
ziehen um
感觉
gǎn jué
gefühl
感情
gǎn qíng
gefühl
感谢
gǎn xiè
danken

gǎn
wagen

gǎn
eilen

gàn
trocken

gāng
gerade
高速公路
gāo sù gōng lù
autobahn
胳膊
gē bo
arm

jeder
公里
gōng lǐ
kilometer
功夫
gōng fu
anstrengung
工资
gōng zī
lohn
共同
gòng tóng
verbreitet

gòu
genug
购物
gòu wù
einkaufen
估计
gū jì
schätzen
鼓励
gǔ lì
ermutigen
故意
gù yì
bewusst
顾客
gù kè
kunde

guà
aufhängen
关键
guān jiàn
das essenzielle
观众
guān zhòng
publikum
管理
guǎn lǐ
management

guāng
licht
广播
guǎng bō
übertragung
广告
guǎng gào
werbung

guàng
besuch
规定
guī dìng
vereinbaren
国籍
guó jí
staatsbürgerschaftsland
国际
guó jì
international
果汁
guǒ zhī
fruchtsaft
过程
guò chéng
prozess
海洋
hǎi yáng
ozean
害羞
hài xiū
schüchtern
寒假
hán jià
winterurlaub

hàn
schweiß
航班
háng bān
flug
好处
hǎo chu
vorteil
好像
hǎo xiàng
mögen
号码
hào mǎ
nummer
合格
hé gé
qualifiziert
合适
hé shì
geeignet
盒子
hé zi
box

hòu
dick
后悔
hòu huǐ
bedauern
互联网
hù lián wǎng
das internet
互相
hù xiāng
gegenseitig
护士
hù shi
krankenschwester
怀疑
huái yí
zweifel
回忆
huí yì
erinnerungen
活动
huó dòng
aktivität
活泼
huó po
lebhaft

huǒ
feuer
获得
huò dé
erhalten
基础
jī chǔ
basis
激动
jī dòng
aufregung
积极
jī jí
positiv
积累
jī lěi
akkumulation
即使
jí shǐ
selbst wenn
及时
jí shí
rechtzeitig

senden
技术
jì shù
technologie
既然
jì rán
schon seit
继续
jì xù
fortfahren
计划
jì huà
planen
记者
jì zhě
reporter
加班
jiā bān
im laufe der zeit
加油站
jiā yóu zhàn
gas
家具
jiā jù
möbel

jiǎ
falsch
价格
jià gé
preis
坚持
jiān chí
sich an etw. halten
减肥
jiǎn féi
abnehmen
减少
jiǎn shǎo
rückschnitt
建议
jiàn yì
vorschlagen
将来
jiāng lái
zukunft
奖金
jiǎng jīn
bonus
降低
jiàng dī
reduzieren
降落
jiàng luò
landung

jiāo
kreuz
交流
jiāo liú
kommunizieren mit
交通
jiāo tōng
der verkehr
郊区
jiāo qū
vororte
骄傲
jiāo ào
stolz
饺子
jiǎo zi
knödel
教授
jiào shòu
professor
教育
jiào yù
bildung
接受
jiē shòu
akzeptieren
接着
jiē zhe
dann
结果
jié guǒ
ergebnis

jié
sektion
节约
jié yuē
speichern
解释
jiě shì
erläuterung
尽管
jǐn guǎn
trotz
紧张
jǐn zhāng
spannung
禁止
jìn zhǐ
verbieten
进行
jìn xíng
zusteigen, einsteigen, vorwärtskommen
京剧
jīng jù
pekingoper
精彩
jīng cǎi
wunderbar
经济
jīng jì
wirtschaftlich
经历
jīng lì
erfahrung
经验
jīng yàn
erfahrung
景色
jǐng sè
aussicht
警察
jǐng chá
polizisten
竞争
jìng zhēng
wettbewerb
竟然
jìng rán
tatsächlich
镜子
jìng zi
spiegel
究竟
jiū jìng
genau

aufzug
举办
jǔ bàn
halt
举行
jǔ xíng
halt
拒绝
jù jué
sich weigern
聚会
jù huì
zusammenkommen
距离
jù lí
entfernung
开玩笑
kāi wán xiào
scherz
开心
kāi xīn
glücklich
看法
kàn fǎ
aussicht
烤鸭
kǎo yā
entenbraten
考虑
kǎo lv4
erwägen

baum
科学
kē xué
wissenschaft
咳嗽
ké sou
husten
可怜
kě lián
erbärmlich
可是
kě shì
aber
可惜
kě xī
unglücklicherweise
客厅
kè tīng
wohnzimmer
肯定
kěn dìng
sicher

kōng
luft
空气
kōng qì
luft
恐怕
kǒng pà
ich fürchte

bitter
矿泉水
kuàng quán shuǐ
mineralwasser

kùn
schläfrig
困难
kùn nan
schwer
垃圾桶
lā jī tǒng
mülleimer

ziehen

heiß
来不及
lái bu jí
zu spät
来得及
lái de jí
zu spät
来自
lái zì
von

lǎn
faul
浪费
làng fèi
abfall
浪漫
làng màn
romantisch
老虎
lǎo hǔ
tiger
冷静
lěng jìng
ruhe
理发
lǐ fà
haarschnitt
理解
lǐ jiě
verstehen
理想
lǐ xiǎng
ideal
礼拜天
lǐ bài tiān
sonntag
礼貌
lǐ mào
höflichkeit
例如
lì rú
z.b
力气
lì qi
stärke
厉害
lì hai
toll

liǎ
beide
联系
lián xì
kontakt

lián
sogar
凉快
liáng kuai
beruhigen
零钱
líng qián
kleine veränderung
另外
lìng wài
und dazu
流利
liú lì
fließend
流行
liú xíng
beliebt

liú
bleibe
旅行
lǚ xíng
reise

luàn
chaos
律师
lv4 shī
anwalt
麻烦
má fan
ärger
马虎
mǎ hu
leichtsinnig

mǎn
voll

máo
haar
毛巾
máo jīn
handtuch
美丽
měi lì
wunderschönen

mèng
traum
迷路
mí lù
hau ab
密码
mì mǎ
passwort
免费
miǎn fèi
frei

miǎo
zweite
民族
mín zú
nation
母亲
mǔ qīn
mutter
目的
mù dì
zweck
耐心
nài xīn
geduldig
难道
nán dào
ist es
难受
nán shòu
unbequem

nèi
innerhalb
内容
nèi róng
inhalt
能力
néng lì
fähigkeit
年龄
nián líng
alter

nòng
machen
暖和
nuǎn huo
warm
偶尔
ǒu ěr
gelegentlich
排队
pái duì
warteschlange
排列
pái liè
anordnung
判断
pàn duàn
beurteilung

péi
begleiten
批评
pī píng
kritik
皮肤
pí fū
haut
脾气
pí qi
temperament

piān
artikel

piàn
betrügen
乒乓球
pīng pāng qiú
tischtennis
平时
píng shí
gewöhnlich

gebrochen
葡萄
pú tao
traube
普遍
pǔ biàn
universal-
普通话
pǔ tōng huà
mandarin
其次
qí cì
zweitens
其中
qí zhōng
unter ihnen
气候
qì hòu
klima
千万
qiān wàn
zehn millionen
签证
qiān zhèng
visa

qiāo
klopfen

qiáo
brücke
巧克力
qiǎo kè lì
schokolade
亲戚
qīn qi
relativ

qīng
licht
轻松
qīng sōng
einfach
情况
qíng kuàng
ereignis

qióng
arm
区别
qū bié
der unterschied

nehmen
全部
quán bù
alles
缺点
quē diǎn
nachteil
缺少
quē shǎo
mangel

què
aber
确实
què shí
tatsächlich
然而
rán ér
jedoch
热闹
rè nao
lebhaft
任何
rèn hé
irgendein
任务
rèn wu
aufgabe

rēng
werfen
仍然
réng rán
immer noch
日记
rì jì
tagebuch
入口
rù kǒu
eingang
散步
sàn bù
spazieren gehen
森林
sēn lín
wald
沙发
shā fā
sofa
伤心
shāng xīn
traurig
商量
shāng liang
diskutieren
稍微
shāo wēi
ein wenig
勺子
sháo zi
löffel
社会
shè huì
gesellschaft

shēn
tief
申请
shēn qǐng
anwendung
甚至
shèn zhì
sogar
生活
shēng huó
leben
生命
shēng mìng
leben
生意
shēng yì
unternehmen

shěng
provinz

shèng
übrig bleiben
失败
shī bài
fehler
失望
shī wàng
enttäuscht
师傅
shī fu
meister
十分
shí fēn
sehr
实际
shí jì
tatsächlich
实在
shí zài
ja wirklich
使
shǐ
machen
使用
shǐ yòng
verwenden
世纪
shì jì
jahrhundert
是否
shì fǒu
ob
适合
shì hé
passend für
适应
shì yìng
anpassen

shōu
erhalten
收入
shōu rù
einkommen
收拾
shōu shi
pack
首都
shǒu dū
hauptstadt
首先
shǒu xiān
als allererstes
受不了
shòu bù liǎo
kann es nicht aushalten
受到
shòu dào
leiden
售货员
shòu huò yuán
verkäufer

shū
verlieren
熟悉
shú xī
vertraut mit
数量
shù liàng
menge
数字
shù zì
digital

shuài
gut aussehend
顺便
shùn biàn
apropos
顺利
shùn lì
glatt
顺序
shùn xù
bestellen
说明
shuō míng
beschreibung
硕士
shuò shì
master-studium

tot
塑料袋
sù liào dài
plastiktüte
速度
sù dù
geschwindigkeit

suān
acid
随便
suí biàn
beiläufig
随着
suí zhe
zusammen mit
孙子
sūn zi
enkel
所有
suǒ yǒu
alles

tái
bahnhof

tái
aufzug
态度
tài du
einstellung
弹钢琴
tán gāng qín
klavier spielen

tán
sich unterhalten

tāng
suppe

táng
zucker

tǎng
hinlegen

tàng
ausflug
讨论
tǎo lùn
diskutieren
讨厌
tǎo yàn
hass
特点
tè diǎn
eigenschaften

erwähnen
提供
tí gōng
zur verfügung stellen
提前
tí qián
im voraus
提醒
tí xǐng
erinnern
填空
tián kòng
fülle die lücke aus
条件
tiáo jiàn
bedingung

tíng
halt

tǐng
sehr
通过
tōng guò
durch
通知
tōng zhī
beachten
同情
tóng qíng
sympathie
同时
tóng shí
gleichzeitig

tuī
drücken
推迟
tuī chí
aufschieben

tuō
ausziehen, starten, abheben, losfahren
袜子
wà zi
socke
完全
wán quán
komplett
往往
wǎng wǎng
häufig
网球
wǎng qiú
tennis
网站
wǎng zhàn
webseite
危险
wēi xiǎn
achtung
卫生间
wèi shēng jiān
badezimmer
味道
wèi dào
geschmack
温度
wēn dù
temperatur
文章
wén zhāng
artikel
污染
wū rǎn
verschmutzung

nein
无聊
wú liáo
gelangweilt
无论
wú lùn
ungeachtet
误会
wù huì
missverständnis
吸引
xī yǐn
anziehen
西红柿
xī hóng shì
tomate

xián
salzig
现金
xiàn jīn
kasse
羡慕
xiàn mù
neid
相反
xiāng fǎn
im gegensatz
相同
xiāng tóng
das gleiche

xiāng
duftend
详细
xiáng xì
detailliert

xiǎng
ring
橡皮
xiàng pí
gummi
消息
xiāo xi
nachrichten
小吃
xiǎo chī
snack
小伙子
xiǎo huǒ zi
junge
小说
xiǎo shuō
fiktion
效果
xiào guǒ
bewirken
笑话
xiào huà
scherz
心情
xīn qíng
stimmung
辛苦
xīn kǔ
hart
信封
xìn fēng
briefumschlag
信息
xìn xī
information
信心
xìn xīn
vertrauen
兴奋
xīng fèn
aufgeregt

xíng
reihe

xǐng
aufwachen
幸福
xìng fú
glücklich
性别
xìng bié
geschlecht
性格
xìng gé
charakter
修理
xiū lǐ
reparatur
许多
xǔ duō
viel
学期
xué qī
semester

ya
ja
压力
yā lì
druck
牙膏
yá gāo
zahnpasta
亚洲
yà zhōu
asien
严格
yán gé
streng
严重
yán zhòng
ernst

yán
salz-
研究
yán jiū
die studium
演出
yǎn chū
show
演员
yǎn yuán
darsteller
眼镜
yǎn jìng
brille
阳光
yáng guāng
sonnenlicht
养成
yǎng chéng
sich entwickeln
样子
yàng zi
aussehen wie
邀请
yāo qǐng
einladen
要是
yào shi
wenn
钥匙
yào shi
schlüssel
也许
yě xǔ
vielleicht
叶子
yè zi
blatt

seite
一切
yī qiè
alles

zu
以为
yǐ wéi
überlegen
意见
yì jiàn
meinung
艺术
yì shù
kunst
因此
yīn cǐ
deshalb
引起
yǐn qǐ
ursache
印象
yìn xiàng
eindruck

yíng
sieg
应聘
yìng pìn
bewerben für
勇敢
yǒng gǎn
mutig
永远
yǒng yuǎn
für immer und ewig
优点
yōu diǎn
vorteil
优秀
yōu xiù
ausgezeichnet
幽默
yōu mò
humor
尤其
yóu qí
insbesondere

yóu
durch
由于
yóu yú
durch
邮局
yóu jú
postfiliale
友好
yǒu hǎo
freundlich
友谊
yǒu yì
freundschaft
有趣
yǒu qù
interessant
于是
yú shì
dann
愉快
yú kuài
glücklich

gegen
羽毛球
yǔ máo qiú
badminton
语法
yǔ fǎ
grammatik
语言
yǔ yán
sprache
预习
yù xí
vorschau
原来
yuán lái
original
原谅
yuán liàng
verzeihen
原因
yuán yīn
der grund
约会
yuē huì
geplanter termin
阅读
yuè dú
lesen

yún
wolke
允许
yǔn xǔ
ermöglichen
杂志
zá zhì
zeitschrift
咱们
zán men
wir
暂时
zàn shí
vorübergehend

zāng
schmutzig
责任
zé rèn
verantwortung
增加
zēng jiā
erhöhen, ansteigen
占线
zhàn xiàn
beschäftigt
招聘
zhāo pìn
rekrutierung

zhào
gemäß
真正
zhēn zhèng
echt
整理
zhěng lǐ
aussortieren
正常
zhèng cháng
normal
正好
zhèng hǎo
genau richtig
正确
zhèng què
richtig
正式
zhèng shì
formal
证明
zhèng míng
beweisen

zhī
von
支持
zhī chí
bereithalten
知识
zhī shi
wissen
值得
zhí de
es ist es wert
植物
zhí wù
pflanze
直接
zhí jiē
direkte
职业
zhí yè
beruf
只好
zhǐ hǎo
musste
只要
zhǐ yào
so lange wie

zhǐ
meint
至少
zhì shǎo
wenigstens
质量
zhì liàng
qualität

zhòng
gewicht
重点
zhòng diǎn
fokus
重视
zhòng shì
wert
周围
zhōu wéi
um
主意
zhǔ yi
idee
祝贺
zhù hè
gratulieren
著名
zhù míng
berühmt
专门
zhuān mén
spezialisiert
专业
zhuān yè
beruf

zhuǎn
wende

zhuàn
verdienen
准确
zhǔn què
genau
准时
zhǔn shí
pünktlich
仔细
zǐ xì
vorsichtig
自然
zì rán
natürlich
自信
zì xìn
vertrauen
总结
zǒng jié
um zusammenzufassen

miete
最好
zuì hǎo
das beste
尊重
zūn zhòng
respekt
左右
zuǒ yòu
über
作家
zuò jiā
schriftsteller
作用
zuò yòng
bewirken
作者
zuò zhě
autor

zuò
sitz
座位
zuò wèi
sitz

Weitere Ressourcen zum Trainieren für den HSK-Level-4-Test