HSK5-Vokabelliste: Die offizielle HSK5-Wortliste

HSK 5 ist der vorletzte Schritt, um HSK zu bestehen. Stufe 5 enthält einen Test, der länger als zwei Stunden dauert und anhand dessen Sie beurteilen können, ob Sie Inhalte jeglicher Art verstehen. Für die Stufen 3 und 4 beträgt die Gesamtpunktzahl des HSK 5-Tests 300 Punkte. Mit anderen Worten, jeder Abschnitt gibt Ihnen 100 Punkte. Sie erhalten insgesamt 180 Punkte, dann wird HSK Level 5 verifiziert. HSK5-Bewerber müssen in der Lage sein, chinesische Zeitungen zu lesen oder Filme anzusehen. Das ist also fast das gesamte Verständnis, das für den Alltag und das Berufsleben erforderlich ist.

HSK 5 Wortliste


āi
hallo

āi
pfui
爱护
ài hù
hegen
爱惜
ài xī
hegen
爱心
ài xīn
liebe
安慰
ān wèi
komfort
安装
ān zhuāng
installation

àn
ufer

àn
dunkel
熬夜
áo yè
lange wach bleiben
把握
bǎ wò
griff

bǎi
stellen
办理
bàn lǐ
griff
傍晚
bàng wǎn
abend
包裹
bāo guǒ
paket
包含
bāo hán
enthalten
包括
bāo kuò
einschließen

báo
dünn
保持
bǎo chí
pflegen
保存
bǎo cún
sparen
保留
bǎo liú
behalten
保险
bǎo xiǎn
versicherung
宝贝
bǎo bèi
baby
宝贵
bǎo guì
wertvoll
报到
bào dào
check-in
报道
bào dào
bericht
报告
bào gào
bericht
报社
bào shè
zeitung
抱怨
bào yuàn
beschweren
悲观
bēi guān
pessimistisch

bèi
zurück
背景
bèi jǐng
hintergrund
被子
bèi zi
decke
本科
běn kē
undergraduate
本领
běn lǐng
fähigkeit
本质
běn zhì
natur
彼此
bǐ cǐ
gegenseitig
比例
bǐ lì
anteil
必然
bì rán
unvermeidlich
必要
bì yào
notwendig
毕竟
bì jìng
nach alldem
避免
bì miǎn
vermeiden
编辑
biān jí
bearbeiten
鞭炮
biān pào
kracher
便
biàn
poop
辩论
biàn lùn
debatte
标点
biāo diǎn
interpunktion
标志
biāo zhì
zeichen
表达
biǎo dá
ausdruck
表面
biǎo miàn
oberfläche
表明
biǎo míng
show
表情
biǎo qíng
ausdruck
表现
biǎo xiàn
welche durchgeführt
冰激凌
bīng jī líng
eis
病毒
bìng dú
virus
播放
bō fàng
abspielen
玻璃
bō li
glas
博物馆
bó wù guǎn
museum
脖子
bó zi
hals
不断
bú duàn
mach weiter
不见得
bú jiàn de
nicht unbedingt
不耐烦
bú nài fán
ungeduldig
不要紧
bú yào jǐn
es spielt keine rolle
补充
bǔ chōng
ergänzung
不安
bù ān
gestört
不得了
bù dé liǎo
furchtbar
不然
bù rán
andernfalls
不如
bù rú
nicht so gut wie
不足
bù zú
unzureichend

stoff
步骤
bù zhòu
schritt
部门
bù mén
abteilung
财产
cái chǎn
eigentum
彩虹
cǎi hóng
regenbogen

cǎi
treten sie ein
采访
cǎi fǎng
interview
采取
cǎi qǔ
nehmen
参考
cān kǎo
referenz
参与
cān yù
sich beteiligen
惭愧
cán kuì
beschämt
操场
cāo chǎng
spielplatz
操心
cāo xīn
sorge

buch
测验
cè yàn
prüfung
曾经
céng jīng
einmal
叉子
chā zi
gabel
差距
chā jù
spalt

chā
einfügen

chāi
abbauen
产品
chǎn pǐn
produkt
产生
chǎn shēng
produzieren
常识
cháng shí
gesunder menschenverstand
长途
cháng tú
fernstrecke

chāo
kopieren
超级
chāo jí
super

cháo
gegenüber
潮湿
cháo shī
nass

chǎo
laut
吵架
chǎo jià
streit

chǎo
braten
车库
chē kù
garage
车厢
chē xiāng
wagen
彻底
chè dǐ
gründlich
沉默
chén mò
stille

chèn
in anspruch nehmen

chēng
wiegen
称呼
chēng hu
anruf
称赞
chēng zàn
loben
成分
chéng fèn
zutat
成果
chéng guǒ
ergebnisse
成就
chéng jiù
leistung
成立
chéng lì
etabliert
成人
chéng rén
erwachsene
成熟
chéng shú
reifen
成语
chéng yǔ
idiom
成长
chéng zhǎng
aufwachsen
承担
chéng dān
bär
承认
chéng rèn
anerkennung
承受
chéng shòu
bär
程度
chéng dù
grad
程序
chéng xù
programm
诚恳
chéng kěn
aufrichtig
吃亏
chī kuī
leiden
持续
chí xù
fortsetzung
池塘
chí táng
teich
迟早
chí zǎo
früher oder später
尺子
chǐ zi
lineal
翅膀
chì bǎng
flügel
充电器
chōng diàn qì
ladegerät
充分
chōng fèn
voll
充满
chōng mǎn
voll

chōng
eilen
重复
chóng fù
wiederholen
宠物
chǒng wù
haustier
抽屉
chōu ti
schublade
抽象
chōu xiàng
abstrakt

chǒu
hässlich

chòu
stinkend
出版
chū bǎn
veröffentlichung
出口
chū kǒu
export
出色
chū sè
hervorragend
出示
chū shì
show
出席
chū xí
besuchen
初级
chū jí
primär
除非
chú fēi
es sei denn
除夕
chú xī
silvester
处理
chǔ lǐ
zurecht kommen
传播
chuán bō
ausbreitung
传染
chuán rǎn
infektion
传说
chuán shuō
legende
传统
chuán tǒng
traditionell
窗帘
chuāng lián
vorhang

chuǎng
eilen
创造
chuàng zào
erstellen

chuī
schlag
词汇
cí huì
wortschatz
辞职
cí zhí
rücktritt
此外
cǐ wài
und dazu
刺激
cì jī
stimulieren
次要
cì yào
sekundär
匆忙
cōng máng
eile
从此
cóng cǐ
seitdem
从而
cóng ér
damit
从前
cóng qián
vor
从事
cóng shì
sich einbringen bei
粗糙
cū cāo
rau
促进
cù jìn
fördern
促使
cù shǐ
prompt

essig

cuī
erinnern
存在
cún zài
existieren
措施
cuò shī
maße
答应
dā ying
versprechen
达到
dá dào
leisten
打工
dǎ gōng
teilzeitstelle
打交道
dǎ jiāo dào
zurecht kommen
打喷嚏
dǎ pēn tì
niesen
打听
dǎ ting
nachfragen wegen
大方
dà fāng
großzügig
大厦
dà shà
gebäude
大象
dà xiàng
elefant
大型
dà xíng
groß

dāi
bleibe
代表
dài biǎo
vertreter
代替
dài tì
stattdessen
待遇
dài yù
behandlung
贷款
dài kuǎn
darlehen
单纯
dān chún
einfach
单调
dān diào
eintönig
单独
dān dú
allein
单位
dān wèi
einheit
单元
dān yuán
einheit
担任
dān rèn
dienen als
耽误
dān wu
halten
胆小鬼
dǎn xiǎo guǐ
feigling

dàn
licht
当地
dāng dì
lokal
当心
dāng xīn
in acht nehmen

dǎng
block
倒霉
dǎo méi
unglücklich
导演
dǎo yǎn
direktor
导致
dǎo zhì
ergebend
岛屿
dǎo yǔ
inseln
到达
dào dá
ankünfte
道德
dào dé
moral-
道理
dào lǐ
grund
登记
dēng jì
registrieren
等待
děng dài
warten
等于
děng yú
gleich

fallen
敌人
dí rén
feind
的确
dí què
tatsächlich
地道
dì dao
typisch
地理
dì lǐ
erdkunde
地区
dì qū
bereich
地毯
dì tǎn
teppich
地位
dì wèi
status
地震
dì zhèn
erdbeben

bestehen
点心
diǎn xin
dessert
电池
diàn chí
batterie
电台
diàn tái
radiosender

diào
angeln

dǐng
oben

dòng
einfrieren
动画片
dòng huà piān
karikatur

dòng
loch
豆腐
dòu fu
tofu

dòu
necken
独立
dú lì
unabhängig
独特
dú tè
einzigartig
度过
dù guò
verbringen

duàn
brechen

duī
haufen
兑换
duì huàn
austausch-
对比
duì bǐ
verglichen
对待
duì dài
behandeln
对方
duì fāng
andere seite
对手
duì shǒu
gegner
对象
duì xiàng
objekt

dūn
tonne

dūn
hocken

dùn
pause
多亏
duō kuī
vielen dank
多余
duō yú
redundant

duǒ
machen
躲藏
duǒ cáng
ausblenden
恶劣
è liè
schlecht
耳环
ěr huán
ohrring
发表
fā biǎo
veröffentlichen
发愁
fā chóu
sorge
发达
fā dá
entwickelt
发抖
fā dǒu
zittern
发挥
fā huī
abspielen
发明
fā míng
erfindung
发票
fā piào
rechnung
发言
fā yán
sprechen
罚款
fá kuǎn
fein
法院
fǎ yuàn
gericht

fān
wende
繁荣
fán róng
der wohlstand
反而
fǎn ér
stattdessen
反复
fǎn fù
wiederholt
反应
fǎn yìng
reaktion
反映
fǎn yìng
reflektieren
反正
fǎn zhèng
wie auch immer
范围
fàn wéi
reichweite

fāng
quadrat
方案
fāng àn
programm
方式
fāng shì
der weg
妨碍
fáng ài
behindern
仿佛
fǎng fú
als ob

fēi
nicht-
肥皂
féi zào
stück seife
废话
fèi huà
unsinn
分别
fēn bié
beziehungsweise
分布
fēn bù
verteilt
分配
fēn pèi
verteilung
分手
fēn shǒu
beenden
分析
fēn xī
analyse
纷纷
fēn fēn
einer nach demanderen
奋斗
fèn dòu
kampf
疯狂
fēng kuáng
verrückt
风格
fēng gé
stil
风景
fēng jǐng
landschaft
风俗
fēng sú
benutzerdefiniert
风险
fēng xiǎn
risiko
讽刺
fěng cì
ironie
否定
fǒu dìng
negativ
否认
fǒu rèn
verweigern

breite

hilfe
服装
fú zhuāng
kleidung
辅导
fǔ dǎo
coaching
复制
fù zhì
kopieren
妇女
fù nv3
frauen
改革
gǎi gé
reform
改进
gǎi jìn
verbessern
改善
gǎi shàn
verbessern
改正
gǎi zhèng
richtig
概括
gài kuò
verallgemeinern
概念
gài niàn
konzept

gài
startseite
干脆
gān cuì
einfach
干燥
gān zào
trocken
感激
gǎn jī
dankbar
感受
gǎn shòu
gefühl
感想
gǎn xiǎng
gedanken
赶紧
gǎn jǐn
beeile dich
赶快
gǎn kuài
beeile dich
干活儿
gàn huó r
arbeit
钢铁
gāng tiě
stahl
高档
gāo dàng
gehoben
高级
gāo jí
fortgeschritten

gǎo
sich einbringen bei
告别
gào bié
abschied nehmen
格外
gé wài
insbesondere
隔壁
gé bì
nebenan
个别
gè bié
individuell
个人
gè rén
persönlich
个性
gè xìng
persönlichkeit
各自
gè zì
jeweils

gēn
wurzel
根本
gēn běn
grundlegend
公布
gōng bù
bekannt geben
公开
gōng kāi
öffentlichkeit
公平
gōng píng
messe
公寓
gōng yù
wohnung
公元
gōng yuán
anzeige.
公主
gōng zhǔ
prinzessin
功能
gōng néng
eigenschaften
工厂
gōng chǎng
fabrik
工程师
gōng chéng shī
ingenieur
工具
gōng jù
werkzeug
工人
gōng rén
arbeiter
工业
gōng yè
industrie
恭喜
gōng xǐ
herzliche glückwünsche
贡献
gòng xiàn
beitrag
沟通
gōu tōng
kommunikation
构成
gòu chéng
bilden
姑姑
gū gu
tante
姑娘
gū niang
mädchen
古代
gǔ dài
uralt
古典
gǔ diǎn
klassisch
股票
gǔ piào
lager
骨头
gǔ tou
knochen
鼓舞
gǔ wǔ
inspirieren
鼓掌
gǔ zhǎng
applaudieren
固定
gù dìng
fest
挂号
guà hào
eingetragen

guāi
gut sein
拐弯
guǎi wān
wende
怪不得
guài bu de
kein wunder
关闭
guān bì
ausschalten

guān
offiziell
观察
guān chá
beobachtete
观点
guān diǎn
aussicht
观念
guān niàn
idee
管子
guǎn zǐ
tube
冠军
guàn jūn
champion
光滑
guāng hua
glatt
光临
guāng lín
kommen sie
光明
guāng míng
hell
光盘
guāng pán
cd
广场
guǎng chǎng
quadrat
广大
guǎng dà
riesig
广泛
guǎng fàn
weit
归纳
guī nà
induktion
规矩
guī ju
regel
规律
guī lv4
recht
规模
guī mó
rahmen
规则
guī zé
regel
柜台
guì tái
zähler

gǔn
rollen

guō
topf
国庆节
guó qìng jié
nationalfeiertag
国王
guó wáng
könig
果然
guǒ rán
ja wirklich
果实
guǒ shí
obst
过分
guò fèn
übermäßig
过敏
guò mǐn
allergie
过期
guò qī
abgelaufen

was
海关
hǎi guān
zoll
海鲜
hǎi xiān
meeresfrüchte

hǎn
anruf
行业
háng yè
industrie
豪华
háo huá
luxus
好客
hào kè
gastfreundlich
好奇
hào qí
neugierig
何必
hé bì
warum die mühe
何况
hé kuàng
ganz zu schweigen von
合法
hé fǎ
legitim
合理
hé lǐ
angemessen
合同
hé tong
vertrag
合影
hé yǐng
gruppenfoto
合作
hé zuò
zusammenarbeit
和平
hé píng
frieden
核心
hé xīn
ader

hèn
hass
猴子
hóu zi
affe
后背
hòu bèi
zurück
后果
hòu guǒ
als ergebnis von
呼吸
hū xī
atmen
忽然
hū rán
plötzlich
忽视
hū shì
ignorieren

topf
糊涂
hú tu
verwirrt
胡说
hú shuō
unsinn
胡同
hú tòng
gasse
蝴蝶
hú dié
schmetterling
花生
huā shēng
erdnuss
华裔
huá yì
chinesisch

huá
unterhose

huà
zeichnen
化学
huà xué
chemie
话题
huà tí
thema
怀念
huái niàn
fräulein
怀孕
huái yùn
schwangerschaft
缓解
huǎn jiě
leichtigkeit
幻想
huàn xiǎng
fantasie
慌张
huāng zhāng
panik
黄金
huáng jīn
gold
恢复
huī fù
wiederherstellen

huī
welle

huī
grau
灰尘
huī chén
staub
灰心
huī xīn
entmutigt
汇率
huì lv4
tauschrate
婚礼
hūn lǐ
hochzeit
婚姻
hūn yīn
ehe
活跃
huó yuè
aktiv
伙伴
huǒ bàn
partner
火柴
huǒ chái
streichhölzer
或许
huò xǔ
vielleicht
基本
jī běn
basic
机器
jī qì
maschine
激烈
jī liè
heftig
肌肉
jī ròu
muskel
及格
jí gé
bestehen
急忙
jí máng
hastig
急诊
jí zhěn
notfall
极其
jí qí
äußerst
集合
jí hé
einstellen
集体
jí tǐ
kollektiv
集中
jí zhōng
konzentriert
寂寞
jì mò
einsam
系领带
jì lǐng dài
eine krawatte tragen
纪录
jì lù
aufzeichnung
纪律
jì lv4
disziplin
纪念
jì niàn
gedenken
计算
jì suàn
berechnung
记录
jì lù
aufzeichnung
记忆
jì yì
erinnerung
嘉宾
jiā bīn
gast
夹子
jiā zi
clip
家庭
jiā tíng
familie
家务
jiā wù
hausarbeit
家乡
jiā xiāng
heimatort
假如
jiǎ rú
wenn
假设
jiǎ shè
hypothese
假装
jiǎ zhuāng
so tun als ob

jiǎ
ein
价值
jià zhí
wert

jià
heiraten
驾驶
jià shǐ
fahrt
兼职
jiān zhí
teilzeit
坚决
jiān jué
entschlossen
坚强
jiān qiáng
stark
肩膀
jiān bǎng
schulter
艰巨
jiān jù
schwer
艰苦
jiān kǔ
hart
剪刀
jiǎn dāo
schere

jiǎn
abholen
简历
jiǎn lì
fortsetzen
简直
jiǎn zhí
einfach
健身
jiàn shēn
fitness
建立
jiàn lì
installieren
建设
jiàn shè
konstruktion
建筑
jiàn zhù
gebäude
键盘
jiàn pán
tastatur
讲究
jiǎng jiu
beachten
讲座
jiǎng zuò
vorlesung
酱油
jiàng yóu
sojasauce
交换
jiāo huàn
austausch-
交际
jiāo jì
kommunikation
交往
jiāo wǎng
kontakt

jiāo
gießen
胶水
jiāo shuǐ
kleben
狡猾
jiǎo huá
gerissen
角度
jiǎo dù
winkel
教材
jiào cái
lehrbuch
教练
jiào liàn
trainer
教训
jiào xun
lektion
接触
jiē chù
kontakt
接待
jiē dài
rezeption
接近
jiē jìn
nahe bei
结实
jiē shi
solide
阶段
jiē duàn
bühne
结构
jié gòu
struktur
结合
jié hé
kombinieren
结论
jié lùn
abschließend
结账
jié zhàng
rechnung bitte
节省
jié shěng
sparen
借口
jiè kǒu
ausrede

jiè
session

jiè
verlassen
戒指
jiè zhi
ring
金属
jīn shǔ
metall
尽快
jǐn kuài
schnellstmöglich
紧急
jǐn jí
dringend
谨慎
jǐn shèn
vorsichtig
尽力
jìn lì
gib dein bestes
尽量
jìn liàng
versuchen zu
近代
jìn dài
moderne zeiten
进步
jìn bù
fortschritt
进口
jìn kǒu
importieren
精力
jīng lì
energie
精神
jīng shén
geist
经典
jīng diǎn
klassisch
经商
jīng shāng
geschäfte machen
经营
jīng yíng
betriebs
酒吧
jiǔ bā
bar

jiù
sparen
救护车
jiù hù chē
krankenwagen
舅舅
jiù jiu
onkel
居然
jū rán
unerwartet
桔子
jú zi
orange
俱乐部
jù lè bù
verein
具备
jù bèi
haben
具体
jù tǐ
spezifisch
巨大
jù dà
enorm
据说
jù shuō
es wurde gesagt, dass

juān
spenden
决赛
jué sài
finale
决心
jué xīn
entschlossenheit
绝对
jué duì
absolut
角色
jué sè
rollen
军事
jūn shì
militär-
均匀
jūn yún
gleichmäßig
卡车
kǎ chē
lkw
开发
kāi fā
entwicklung
开放
kāi fàng
öffnen
开幕式
kāi mù shì
eröffnungszeremonie
开水
kāi shuǐ
kochendes wasser

kǎn
schnitt
看不起
kàn bu qǐ
verachten
看望
kàn wàng
besuch

kào
durch

stücke
可见
kě jiàn
sichtbar
可靠
kě kào
zuverlässig
可怕
kě pà
furchtbar

gramm
克服
kè fú
komm drüber hinweg
刻苦
kè kǔ
harte arbeit
客观
kè guān
zielsetzung
课程
kè chéng
kurs
空间
kōng jiān
raum
控制
kòng zhì
steuerung
空闲
kòng xián
leerlauf
口味
kǒu wèi
geschmack

kuā
prahlerei
夸张
kuā zhāng
übertreibung
会计
kuài jì
buchhaltung

kuān
breite
昆虫
kūn chóng
insekt
扩大
kuò dà
erweitern
辣椒
là jiāo
chili

lán
bar

làn
verfault
朗读
lǎng dú
vorlesen
劳动
láo dòng
arbeit
劳驾
láo jià
entschuldigung
姥姥
lǎo lao
oma
老百姓
lǎo bǎi xìng
gewöhnliche leute
老板
lǎo bǎn
boss
老婆
lǎo pó
ehefrau
老实
lǎo shi
ehrlich
老鼠
lǎo shǔ
maus
乐观
lè guān
optimismus

léi
bergwerk
类型
lèi xíng
arten von
冷淡
lěng dàn
kalt
厘米
lí mǐ
cm

birne
离婚
lí hūn
scheidung
理论
lǐ lùn
theorie
理由
lǐ yóu
grund
利润
lì rùn
profitieren
利息
lì xī
interesse
利益
lì yì
interesse
利用
lì yòng
verwenden
力量
lì liang
leistung
立即
lì jí
sofort
立刻
lì kè
sofort
联合
lián hé
joint
连忙
lián máng
schnell
连续
lián xù
kontinuierlich
恋爱
liàn ài
verliebt
粮食
liáng shi
lebensmittel
良好
liáng hǎo
gut

liàng
hell
了不起
liǎo bu qǐ
tolle
列车
liè chē
zug
临时
lín shí
vorübergehend
灵活
líng huó
flexibel

líng
glocke
零件
líng jiàn
komponenten
零食
líng shí
snacks
领导
lǐng dǎo
führung
领域
lǐng yù
feld
流传
liú chuán
ausbreitung
流泪
liú lèi
tränen
浏览
liú lǎn
durchsuche

lóng
drachen

lòu
leck
录取
lù qǔ
eintritt
录音
lù yīn
aufzeichnung
陆地
lù dì
land
陆续
lù xù
einer nach demanderen
轮流
lún liú
wende
论文
lùn wén
papier-
逻辑
luó ji
logik
落后
luò hòu
hinter

fluch
麦克风
mài kè fēng
mikrofon
馒头
mán tou
gedämpftes brot
满足
mǎn zú
erfüllen
毛病
máo bìng
fehler
矛盾
máo dùn
widerspruch
冒险
mào xiǎn
abenteuer
贸易
mào yì
handel
媒体
méi tǐ
medien
煤炭
méi tàn
kohle
眉毛
méi mao
augenbraue
美术
měi shù
kunst
魅力
mèi lì
charme
梦想
mèng xiǎng
traum
密切
mì qiè
schließen
秘密
mì mì
geheimnis
秘书
mì shū
sekretär
蜜蜂
mì fēng
biene
面对
miàn duì
gesicht
面积
miàn jī
bereich
面临
miàn lín
mit blick auf
描写
miáo xiě
beschreibung
苗条
miáo tiáo
schlank
敏感
mǐn gǎn
empfindlich
名牌
míng pái
bekannte marke
名片
míng piàn
visitenkarte
名胜古迹
míng shèng gǔ jì
sehenswürdigkeiten
明确
míng què
klar
明显
míng xiǎn
offensichtlich
明星
míng xīng
berühmtheit
命令
mìng lìng
befehl
命运
mìng yùn
schicksal

berühren
摩托车
mó tuō chē
motorrad
模仿
mó fǎng
imitieren
模糊
mó hu
verschwommen
模特
mó tè
modell
陌生
mò shēng
seltsam

mǒu
sicher
木头
mù tou
holz
目标
mù biāo
ziele
目录
mù lù
inhaltsverzeichnis
目前
mù qián
zur zeit
哪怕
nǎ pà
selbst wenn
难怪
nán guài
kein wunder
难免
nán miǎn
unvermeidlich
脑袋
nǎo dài
kopf
内部
nèi bù
intern
内科
nèi kē
innere medizin

nèn
zärtlich
能干
néng gàn
fähig
能源
néng yuán
energie

ńg
ok
年代
nián dài
jahre
年纪
nián jì
alter

niàn
lesen
宁可
nìng kě
lieber
牛仔裤
niú zǎi kù
jeans
农村
nóng cūn
ländliches gebiet
农民
nóng mín
farmer
农业
nóng yè
landwirtschaft

nóng
konzentriert
女士
nv3 shì
frau
欧洲
ōu zhōu
europa
偶然
ǒu rán
versehentlich

pāi
schießen

pài
senden
盼望
pàn wàng
hoffnung
培训
péi xùn
ausbildung
培养
péi yǎng
kultivieren
赔偿
péi cháng
vergütung
佩服
pèi fú
bewundern
配合
pèi hé
kooperieren

pén
töpfe

pèng
stoßen

stapel
批准
pī zhǔn
genehmigen

phi
疲劳
pí láo
ermüden

spiel

piàn
blatt
片面
piàn miàn
einseitig

piāo
mit dem wind
拼音
pīn yīn
pinyin
频道
pín dào
kanal

píng
sich verlassen auf
平均
píng jūn
durchschnittlich

píng
niveau
平安
píng 'ān
sicher
平常
píng cháng
gewöhnlich
平等
píng děng
gleichberechtigung
平方
píng fāng
quadrat
平衡
píng héng
balance
平静
píng jìng
ruhe
评价
píng jià
auswertung
破产
pò chǎn
konkurs
破坏
pò huài
beschädigung
迫切
pò qiè
dringend
期待
qī dài
gespannt sein auf
期间
qī jiān
zeitraum
其余
qí yú
der rest
奇迹
qí jì
wunder
企业
qǐ yè
unternehmen
启发
qǐ fā
erleuchten
气氛
qì fēn
atmosphäre
汽油
qì yóu
benzin

qiān
zeichen
谦虚
qiān xū
bescheiden
前途
qián tú
zukunft

qiǎn
flach

qiàn
verdanken

qiāng
gewehr

qiáng
wand
强调
qiáng diào
betonen
强烈
qiáng liè
stark

qiǎng
greifen
悄悄
qiāo qiāo
ruhig

qiáo
aussehen
巧妙
qiǎo miào
klug

qiē
schnitt
亲爱
qīn ài
sehr geehrter
亲切
qīn qiè
nett
亲自
qīn zì
persönlich
勤奋
qín fèn
fleißig
清淡
qīng dàn
licht
轻视
qīng shì
verachtung
轻易
qīng yì
leicht

qīng
grün
青春
qīng chūn
jugend
青少年
qīng shào nián
jugendliche
情景
qíng jǐng
szene
情绪
qíng xù
stimmung
请求
qǐng qiú
anfrage
庆祝
qìng zhù
feiern
球迷
qiú mí
ventilator
趋势
qū shì
trend
取消
qǔ xiāo
stornieren

heiraten
去世
qù shì
verstorben

quān
ring
全面
quán miàn
umfassend
权利
quán lì
richtig
权力
quán lì
diese macht

quàn
beraten
缺乏
quē fá
mangel an
确定
què dìng
bestimmen
确认
què rèn
bestätigen

qún
gruppe
燃烧
rán shāo
verbrennung

rào
um
热爱
rè ài
liebe
热烈
rè liè
warm
热心
rè xīn
begeistert
人才
rén cái
talent
人口
rén kǒu
population
人类
rén lèi
menschheit
人民币
rén mín bì
rmb
人生
rén shēng
leben
人事
rén shì
personal
人物
rén wù
charakter
人员
rén yuán
personal
忍不住
rěn bu zhù
kann nicht helfen
日常
rì cháng
täglich
日程
rì chéng
zeitplan
日历
rì lì
kalender
日期
rì qī
datum
日用品
rì yòng pǐn
die täglichen erfordernisse
日子
rì zi
tag
如何
rú hé
wie ist das
如今
rú jīn
jetzt

ruǎn
sanft
软件
ruǎn jiàn
software

ruò
schwach

streuen
嗓子
sǎng zi
stimme
色彩
sè cǎi
farbe

shā
töten
沙漠
shā mò
wüste
沙滩
shā tān
strand

shǎ
blöd

shài
show
删除
shān chú
löschen
闪电
shǎn diàn
blitz
善良
shàn liáng
freundlichkeit
善于
shàn yú
gut in
扇子
shàn zi
ventilator
伤害
shāng hài
verletzt
商品
shāng pǐn
ware
商务
shāng wù
unternehmen
商业
shāng yè
unternehmen
上当
shàng dàng
reingefallen

shé
schlange
舍不得
shě bu de
zögernd
射击
shè jī
schießen
摄影
shè yǐng
fotografie
设备
shè bèi
ausrüstung
设计
shè jì
design
设施
shè shī
einrichtung

shēn
strecken
深刻
shēn kè
tiefgreifend
身材
shēn cái
zahl
身份
shēn fèn
identität
神话
shén huà
mythos
神秘
shén mì
mysteriös

shēng
erhebt euch
声调
shēng diào
ton
生产
shēng chǎn
produzieren
生动
shēng dòng
lebendig
生长
shēng zhǎng
wachsen
绳子
shéng zi
seil
省略
shěng lüè
auslassen
胜利
shèng lì
sieg
失眠
shī mián
schlaflosigkeit
失去
shī qù
verlieren
失业
shī yè
arbeitslosigkeit
湿润
shī rùn
feucht
狮子
shī zi
löwe

shī
poesie
实话
shí huà
wahrheit
实践
shí jiàn
trainieren
实习
shí xí
trainieren
实现
shí xiàn
leisten
实验
shí yàn
experiment
实用
shí yòng
praktisch
时差
shí chā
jetlag
时代
shí dài
epoche
时刻
shí kè
zeit
时髦
shí máo
modisch
时期
shí qī
zeitraum
时尚
shí shàng
mode
石头
shí tou
stein
食物
shí wù
lebensmittel
使劲儿
shǐ jìn r
hart
始终
shǐ zhōng
immer
事实
shì shí
tatsache
事物
shì wù
ding
事先
shì xiān
im voraus
似的
shì de
mögen
士兵
shì bīng
soldat
市场
shì chǎng
markt
试卷
shì juàn
test papier
收获
shōu huò
belohnung
收据
shōu jù
kassenbon
手工
shǒu gōng
handbuch
手术
shǒu shù
operation
手套
shǒu tào
handschuhe
手续
shǒu xù
formalitäten
手指
shǒu zhǐ
finger

shǒu
zuerst
受伤
shòu shāng
verletzt
寿命
shòu mìng
leben
书架
shū jià
bücherregal
梳子
shū zi
kamm
舒适
shū shì
gemütlich
蔬菜
shū cài
gemüse
输入
shū rù
eingeben
熟练
shú liàn
erfahren
属于
shǔ yú
gehören

shǔ
nummer
鼠标
shǔ biāo
maus
数据
shù jù
daten
数码
shù mǎ
digital
摔倒
shuāi dǎo
fallen

shuǎi
dump
双方
shuāng fāng
beide seiten

shuì
mwst
说不定
shuō bu dìng
vielleicht
说服
shuō fú
überzeugen
丝绸
sī chóu
die seide
丝毫
sī háo
geringste
思考
sī kǎo
denken
思想
sī xiǎng
habe gedacht

zerreißen
私人
sī rén
privat
似乎
sì hū
scheinen
搜索
sōu suǒ
suchen nach
宿舍
sù shè
schlafsaal
随身
suí shēn
tragen
随时
suí shí
jederzeit
随手
suí shǒu
beiläufig

suì
gebrochen
损失
sǔn shī
verlust
缩短
suō duǎn
verkürzen

suǒ
damit

suǒ
sperren
台阶
tái jiē
schritte
太极拳
tài jí quán
tai chi
太太
tài tai
frau
谈判
tán pàn
verhandlung
坦率
tǎn shuài
frank

tàng
heiß

táo
pfirsich
淘气
táo qì
frech

táo
flucht
逃避
táo bì
flucht
讨价还价
tǎo jià huán jià
schnäppchen

tào
einstellen
特色
tè sè
eigenschaften
特殊
tè shū
besondere
特征
tè zhēng
merkmal
疼爱
téng ài
liebe
提倡
tí chàng
fördern
提纲
tí gāng
gliederung
提问
tí wèn
fragen stellen
题目
tí mù
thema
体会
tǐ huì
erfahrung
体贴
tǐ tiē
rücksichtsvoll
体现
tǐ xiàn
reflektieren
体验
tǐ yàn
erfahrung
天空
tiān kōng
himmel
天真
tiān zhēn
naiv
调皮
tiáo pí
frech
调整
tiáo zhěng
einstellung
挑战
tiǎo zhàn
herausforderung
通常
tōng cháng
gewöhnlich
统一
tǒng yī
vereinen
痛苦
tòng kǔ
schmerzen
痛快
tòng kuài
glücklich

tōu
stehlen
投入
tóu rù
investieren in
投资
tóu zī
investition
透明
tòu míng
transparent
突出
tū chū
prominent
土地
tǔ dì
land
土豆
tǔ dòu
kartoffel
兔子
tù zi
hase

warf sich

tuán
gruppe
推辞
tuī cí
ablehnen
推广
tuī guǎng
fördern
推荐
tuī jiàn
empfehlen
退
tuì
rückzug
退步
tuì bù
regress
退休
tuì xiū
pensionierung

wāi
krumm
外公
wài gōng
opa
外交
wài jiāo
diplomatisch
完美
wán měi
perfekt
完善
wán shàn
perfekt
完整
wán zhěng
komplett
玩具
wán jù
spielzeug
万一
wàn yī
nur für den fall
王子
wáng zǐ
prinz
往返
wǎng fǎn
hin-und rückfahrt
网络
wǎng luò
das internet
危害
wēi hài
schaden
威胁
wēi xié
drohung
微笑
wēi xiào
lächeln
唯一
wéi yī
nur
围巾
wéi jīn
schal
围绕
wéi rào
um
维修
wéi xiū
bedienung
违反
wéi fǎn
verstoß
伟大
wěi dà
groß
委屈
wěi qū
falsch
尾巴
wěi ba
schwanz
位于
wèi yú
ausschlafen
位置
wèi zhi
position
未必
wèi bì
nicht unbedingt
未来
wèi lái
zukunft

wèi
bauch
胃口
wèi kǒu
appetit
温暖
wēn nuǎn
warm
温柔
wēn róu
zärtlich
文件
wén jiàn
datei
文具
wén jù
schreibwaren
文明
wén míng
zivilisation
文学
wén xué
literatur
文字
wén zì
text

wén
geruch

wěn
kuss
稳定
wěn dìng
stabil
问候
wèn hòu
schöne grüße
卧室
wò shì
schlafzimmer
握手
wò shǒu
hände schütteln
屋子
wū zi
zimmer
无奈
wú nài
hilflos
无数
wú shù
unzählige
无所谓
wú suǒ wèi
ist egal
武术
wǔ shù
kampfkunst

unterlassen sie
物理
wù lǐ
physisch
物质
wù zhì
substanz

nebel
吸取
xī qǔ
zeichnen
吸收
xī shōu
absorbieren
戏剧
xì jù
theater

system
系统
xì tǒng
system
细节
xì jié
detail

xiā
blind
下载
xià zǎi
herunterladen

xià
schrecken
夏令营
xià lìng yíng
sommer camp
鲜艳
xiān yàn
hell
显得
xiǎn de
erscheinen
显然
xiǎn rán
offensichtlich
显示
xiǎn shì
anzeige

xiàn
bezirk
现代
xiàn dài
modern
现实
xiàn shí
wirklichkeit
现象
xiàn xiàng
phänomen
限制
xiàn zhì
grenze
相处
xiāng chǔ
auskommen
相当
xiāng dāng
ziemlich
相对
xiāng duì
verhältnismäßig
相关
xiāng guān
verbunden
相似
xiāng sì
ähnlich
香肠
xiāng cháng
wurst
享受
xiǎng shòu
genießen
想念
xiǎng niàn
fräulein
想象
xiǎng xiàng
vorstellen
象棋
xiàng qí
schach
象征
xiàng zhēng
symbol

xiàng
artikel
项链
xiàng liàn
halskette
项目
xiàng mù
projekt
消费
xiāo fèi
verbrauch
消化
xiāo huà
verdauung
消极
xiāo jí
negativ
消失
xiāo shī
verschwinden
销售
xiāo shòu
der umsatz
小麦
xiǎo mài
weizen
小气
xiǎo qi
geizig
孝顺
xiào shun
kindliche frömmigkeit
效率
xiào lv4
wirksamkeit

xiē
sich ausruhen

xié
schräg
写作
xiě zuò
schreiben
心理
xīn lǐ
psychologisch
心脏
xīn zàng
herz
欣赏
xīn shǎng
genießen
信号
xìn hào
signal
信任
xìn rèn
vertrauen
形成
xíng chéng
bilden
形容
xíng róng
beschreiben
形势
xíng shì
lage
形式
xíng shì
bilden
形象
xíng xiàng
bild
形状
xíng zhuàng
gestalten
行动
xíng dòng
aktion
行人
xíng rén
fußgänger
行为
xíng wéi
verhalten
幸亏
xìng kuī
glücklicherweise
幸运
xìng yùn
glücklich
性质
xìng zhì
natur
兄弟
xiōng dì
brüder

xiōng
truhe
休闲
xiū xián
beiläufig
修改
xiū gǎi
ändern
虚心
xū xīn
bescheiden
叙述
xù shù
erzählen
宣布
xuān bù
bekannt geben
宣传
xuān chuán
werbung
学历
xué lì
bildung
学术
xué shù
akademisch
学问
xué wèn
wissen

xuè
blut
寻找
xún zhǎo
suche
询问
xún wèn
fragen
训练
xùn liàn
ausbildung
迅速
xùn sù
schnell
押金
yā jīn
anzahlung
牙齿
yá chǐ
zahn
严肃
yán sù
ernst
延长
yán cháng
erweitern
演讲
yǎn jiǎng
rede
宴会
yàn huì
bankett
阳台
yáng tái
balkon

yǎng
jucken
样式
yàng shì
stil

yāo
taille

yáo
shake

yǎo
beißen
要不
yào bù
oder
业务
yè wù
unternehmen
业余
yè yú
amateur

nacht-
依然
yī rán
immer noch
一辈子
yí bèi zi
lebenszeit
一旦
yí dàn
einmal
一律
yí lv4
immer
一再
yí zài
wiederholt
一致
yí zhì
konsistent
疑问
yí wèn
zweifel
移动
yí dòng
handy, mobiltelefon
移民
yí mín
einwanderung
遗憾
yí hàn
bedauern

b.
以及
yǐ jí
ebenso gut wie
以来
yǐ lái
schon seit
义务
yì wù
verpflichtung
亿
milliarde
意外
yì wài
unfall
意义
yì yì
bedeutung
议论
yì lùn
sich unterhalten
因而
yīn ér