Banking Chinese Vocabulary

Common words to deal with money in Mandarin

Bank%20Chinese%20Vocabulary.jpg

Click on any Chinese character to access the HSK Academy dictionary for more details

zhànghù: account (hsk up to 6)

银行

yínháng: bank (hsk 3)

现金

xiànjīn: cash (hsk 4)

兑现

duìxiàn: cash a check (hsk 6)

兑换 支票

duìhuàn zhīpiào: cashier’s check (hsk 5)

支票

zhīpiào: check (hsk 5)

柜台

guìtái: counter (hsk 5)

信用卡

xìnyòngkǎ: credit card (hsk 3)

cúnkuǎn: deposit (into an account) (hsk up to 5)

huànqián: exchange money (hsk up to 3)

汇率

huìlǜ: exchange rate (hsk 5)

身份

shēnfèn zhèng: ID card (hsk up to 5)

经理

jīnglǐ: manager (hsk 3)

kāihù: open an account (hsk up to 4)

护照

hùzhào: passport (hsk 3)

chūnà yuán: teller (hsk up to 6)

旅行 支票

lǚxíng zhīpiào: traveler’s check (hsk up to 5)

签证

qiānzhèng: visa (hsk 4)

chuāngkǒu: window (hsk up to 4)

tí kuǎn: withdraw money (hsk up to 5)

Summary

Hanzi Pinyin English meaning (hsk level)

zhànghù

account (up to 6)

银行

yínháng

bank (3)

现金

xiànjīn

cash (4)

兑现

duìxiàn

cash a check (6)

兑换 支票

duìhuàn zhīpiào

cashier’s check (5)

支票

zhīpiào

check (5)

柜台

guìtái

counter (5)

信用卡

xìnyòngkǎ

credit card (3)

cúnkuǎn

deposit (into an account) (up to 5)

huànqián

exchange money (up to 3)

汇率

huìlǜ

exchange rate (5)

身份

shēnfèn zhèng

ID card (up to 5)

经理

jīnglǐ

manager (3)

kāihù

open an account (up to 4)

护照

hùzhào

passport (3)

chūnà yuán

teller (up to 6)

旅行 支票

lǚxíng zhīpiào

traveler’s check (up to 5)

签证

qiānzhèng

visa (4)

chuāngkǒu

window (up to 4)

tí kuǎn

withdraw money (up to 5)