Signification et prononciation de 怎

Caractère simplifié/traditionnel

怎 définition française

zěn

 • pourquoi

Niveaux du HSK


Phrases d'exemple avec 怎

 • 习先生怎么样不这儿了?
  Xí xiānshēng zěnme yàng bù zhè'erle?
 • 小姐学习怎么做衣服。
  Xiǎojiě xuéxí zěnme zuò yīfú.
 • 你怎么去北京?
  Nǐ zěnme qù běijīng?
 • 我们去看电影,怎么样?
  Wǒmen qù kàn diànyǐng, zěnme yàng?
 • 再来点儿水果,怎么样?
  Zàilái diǎn er shuǐguǒ, zěnme yàng?

Mots contenant 怎, par niveau de HSK