Significato e pronuncia di 公共汽车

公共汽车
Parola semplificata
公共汽車
Parola tradizionale

公共汽车 definizione italiana

gōng gòng qì chē

 • autobus

HSK level


Carattere

 • (gōng): pubblico
 • (gòng): totale
 • (qì): vapore
 • (chē): macchina

Esempi di frasi con 公共汽车

 • 坐公共汽车去上班。
  Zuò gōnggòng qìchē qù shàngbān.
 • 坐公共汽车去,要 20 分钟。
  Zuò gōnggòng qìchē qù, yào 20 fēnzhōng.
 • 我们可以坐 10路公共汽车去。
  Wǒmen kěyǐ zuò 10 lù gōnggòng qìchē qù.
 • 你是开车去还是坐公共汽车去?
  Nǐ shì kāichē qù háishì zuò gōnggòng qìchē qù?