Significato e pronuncia di 手机

手机
Parola semplificata
手機
Parola tradizionale

手机 definizione italiana

shǒu jī

 • cellulare

HSK level


Carattere

 • (shǒu): mano
 • (jī): macchina

Esempi di frasi con 手机

 • 你看,我新买了一个手机。
  Nǐ kàn, wǒ xīn mǎile yīgè shǒujī.
 • 这个手机一千元。
  Zhège shǒujī yīqiān yuán.
 • 我的手机上有电子地图。
  Wǒ de shǒujī shàng yǒu diànzǐ dìtú.
 • 手机两千圆。
  Shǒujī liǎng qiān yuán.